Надлежности скупштине града и постављених лица

Надлежности скупштине града и постављених лица

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.
Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом.
Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Скупштина, у складу са законом:

1) доноси Статут града и Пословник Скупштине;
2) доноси прописе и друга општа акта из надлежности Града;
3) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
4) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
5) бира и разрешава Градоначелника, заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
6) оснива радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана;
8) именује и разрешава главног градског урбанисту;
9) усваја Етички кодекс понашања функционера;
10) усваја Кадровски план;
11) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
12) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике којим се повређује право на локалну самоуправу;
13) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
14) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
15) утврђује празнике Града;
16) даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја Града;
17) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о њиховој додели;
18) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
19) доноси план развоја Града, планска документа јавних политика, средњорочне планове и друга планска документа, у складу са законом;
20) доноси просторни и урбанистички план Града;
21) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
22) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;
23) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
24) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
25) доноси акт о јавном задуживању Града;
26) именује и разрешава председника, чланове, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије;
27) доноси акт о организацији Градске управе;
28) оснива јавна предузећа, друштва капитала, установе и друге облике правног организовања, врши надзор над њиховим радом и обезбеђује њихово функционисање;
29) оснива стамбену агенцију и доноси стамбену стратегију, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, у складу са законом и другим актима;
30) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала;
31) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
32) именује чланове скупштине у друштвима капитала;
33) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора јавне службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
34) разматра и усваја извештај о раду Градске управе;
35) разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град;
36) уређује услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, поверава обављање тих делатности, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
37) доноси програм и план енергетске ефикасности;
38) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
39) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
40) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца;
41) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт;
42) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење Градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града;
43) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе;
44) одлучује о закључивању споразума о сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе о заједничком обављању комуналних делатности;
45) одлучује о уступању обављања појединих послова из оквира изворних надлежности другој јединици локалне самоураве или предузећу, установи или другој организацији чија је она оснивач;
46) расписује референдум, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
47) уређује организацију и рад мировних већа;
48) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
49) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове;
50) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
51) образује Градски штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
52) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије;
53) доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;
54) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
55) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 

Председник Скупштине Града

Скупштина града има председника Скупштине града.
Председник Скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама.
Председник Скупштине града представља и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима.
Председник Скупштине града, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 

Секретар Скупштине Града

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.