Nadležnosti

Skupština grada Kragujevca je predstavničko telo građana koju čini 87 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po postupku i na način utvrđen zakonom.

Skupština grada Kragujevca u sadašnjem sastavu konstituisana je 13. februara 2024. godine.

Skupština grada Kragujevca kao najviši organ Grada vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine grada Kragujevca, i to:


1) donosi Statut grada i Poslovnik Skupštine;

2) donosi propise i druga opšta akta iz nadležnosti Grada;

3) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

4) postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;

5) bira i razrešava Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća;

6) osniva radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;

7) bira i razrešava lokalnog ombudsmana i zamenika lokalnog ombudsmana;

8) imenuje i razrešava glavnog gradskog urbanistu;

9) usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera;

10) usvaja Kadrovski plan;

11) donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Grada i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;

12) pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;

13) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

14) podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada;

15) utvrđuje praznike Grada;

16) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja Grada;

17) uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodeljuje Grad i odlučuje o njihovoj dodeli;

18) odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;

19) donosi plan razvoja Grada, planska dokumenta javnih politika, srednjoročne planove i druga planska dokumenta, u skladu sa zakonom;

20) donosi prostorni i urbanistički plan Grada;

21) daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;

22) donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja građevinskog zemljišta;

23) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;

24) utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

25) donosi akt o javnom zaduživanju Grada;

26) imenuje i razrešava predsednika, članove, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije;

27) donosi akt o organizaciji Gradske uprave;

28) osniva javna preduzeća, društva kapitala, ustanove i druge oblike pravnog organizovanja, vrši nadzor nad njihovim radom i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;

29) osniva stambenu agenciju i donosi stambenu strategiju, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, u skladu sa zakonom i drugim aktima;

30) odlučuje o ulaganju u kapital javnog preduzeća i društva kapitala;

31) imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;

32) imenuje članove skupštine u društvima kapitala;

33) imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora javne službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;

34) razmatra i usvaja izveštaj o radu Gradske uprave;

35) razmatra i usvaja godišnje programe poslovanja i izveštaje o radu preduzeća, ustanova i drugih oblika pravnog organizovanja čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad;

36) uređuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, poverava obavljanje tih delatnosti, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;

37) donosi program i plan energetske efikasnosti;

38) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

39) uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;

40) donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca;

41) odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Grada, daje saglasnost na koncesioni akt;

42) daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje Gradonačelniku da potpiše javni ugovor u ime Grada;

43) odlučuje o saradnji i udruživanju sa jedinicama lokalne samouprave druge države;

44) odlučuje o zaključivanju sporazuma o saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave o zajedničkom obavljanju komunalnih delatnosti;

45) odlučuje o ustupanju obavljanja pojedinih poslova iz okvira izvornih nadležnosti drugoj jedinici lokalne samourave ili preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji čija je ona osnivač;

46) raspisuje referendum, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

47) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;

48) donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;

49) donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove;

50) donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;

51) obrazuje Gradski štab za vanredne situacije, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja;

52) donosi Plan odbrane Grada koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Grada sa Planom odbrane Republike Srbije;

53) donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite opšte namene;

54) obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu;

55) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom grada Kragujevca.


Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine grada i druga pitanja vezana za rad Skupštine grada Kragujevca regulisana su Poslovnikom Skupštine grada Kragujevca.