Odborničke grupe

Odbornici Skupštine imaju pravo da obrazuju odborničke grupe.

Odborničku grupu čine odbornici koji pripadaju jednoj političkoj stranci, koaliciji stranaka, drugoj političkoj organizaciji ili grupi građana. Odborniča grupa mora imati najmanje tri odbornika. Odbornici jedne političke stranke ne mogu obrazovati više odborničkih grupa. Odborničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju i odbornici koji pripadaju političkoj stranci, koalicijama stranaka, drugoj političkoj organizaciji ili grupi građana, koje imaju manje od tri odbornika.


Odbornička grupa ima pravo da:

- pravo da predlaže propise i druge propise iz nadležnosti Skupštine,

- učestvuje u radnim telima Skupštine, srazmerno broju odbornika koje ima u Skupštini,

- određuje svoje predstavnike u delegacijama Skupštine,

- učestvuje u radu kolegijuma predsednika Skupštine i šefa odborničke grupe,

- preduzima druge aktivnosti u skladu sa Poslovnikom Skupštine grada Kragujevca.


U Skupštini grada Kragujevca obrazovano je 19 odborničkih grupa i to: