Lokalni ombudsman

Lokalni ombudsman
Jelena Milivojević

Rođena je u Kragujevcu 1985. godine. Završila je Pravni fakultet u Kragujevcu kao jedan od studenata generacije, nakon čega je upisala doktorske akademske studije iz oblasti Javnog prava. Stručno se usavršavala iz oblasti angloameričkog prava na Univerzitetu Regenzburg u Nemačkoj, gde su joj mentori bili profesori sa Univerziteta Oksford i Edinburg.

Profesionalno iskustvo stekla je radeći na poslovima saradnika u nastavi na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, savetnika za pravne poslove u Gradskoj upravi grada Kragujevca, savetnika za pravne poslove i kontrolu javnih nabavki u Domu zdravlja Kragujevac i sekretara u Muzičkoj školi ,,dr Miloje Milojević” u Kragujevcu.

Tečno govori engleski i italijanski, a služi se i nemačkim jezikom.

Ima položen državni stručni ispit za rad u državnim organima, Sertifikat službenika za javne nabavke Uprave za javne nabavke i Licencu medijatora odobrenu od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Zamenik lokalnog ombudsmana
Mr Snežana Kalajanović

Rođena je 1966. godine u Splitu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1992. godine kao najbolji student generacije 1985/86.

Pravosudni ispit položila je 1998. godine.

Radila je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, kao asistent saradnik na predmetu Privredno pravo.

U pravosuđu je radila kao viši sudijski saradnik i sekretar Privrednog suda u Kragujevcu. Potom je u privrednom sektoru radila kao konsultant na polju investicionog ulaganja i trgovanja hartijama od vrednosti u AD “Šumadija broker” Kragujevac.

Nakon donošenja Zakona o privatizaciji 2001. godine i formiranja Agencije za privatizaciju, radila je na više poslova, a prevashodno i najveći period vremena na poslovima kontrole izvršenja ugovora o prodaji društvenog/državnog kapitala, a potom kao deo pravnog tima zastupnika Agencije pred sudovima. Bila je zadužena za pripremu preko 30 strateški važnih preduzeća, da bi od 2015. godine do gašenja Agencije u februaru 2016. godine bila direktor Regionalne kancelarije u Kragujevcu.

Deo svoje profesionalne karijere provela je i u Agenciji za restituciju, kao savetnik za vraćanje oduzete imovine, nakon čega se do izbora za zamenika lokalnog ombudsmana bavila zastupanjem/konsaltingom za više domaćih i stranih kompanija, kao freelance project manager.

Na pravnom fakultetu u Beogradu završila je specijalističke studije iz oblasti korporativnog prava i korporativnog upravljanja.

Poseduje više sertifikata i licenci iz domena project management-a i due diligence-a.

Tečno govori engleski jezik, a služi se i slovenačkim jezikom.

Iz kancelarije Zaštitnika građana su inicirane važne preporuke i akcije koje se tiču zaštite ljudskih prava, a koje su usvojene i primenjene u prethodnom periodu:

Dalje pravo na korišćenje dečjeg dodatka učenicima srednjih škola koji idu u škole van Kragujevca (u škole koje ne postoje na teritoriji grada) .

Osmišljavanje, pravno uređivanje i promovisanje Jedinstvenog đačkog parlamenta učenika srednjih škola Kragujevca.

Osmišljavanje i organizacija serije tribina “Formiranje mreže lokalnih ombudsmana“, a kao rezultat ove inicijative su odluke o osnivanju kancelarija Ombudsmana u Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Uvođenje prakse izlazaka na teren, radi neposrednog uvida u činjenično stanje, u cilju adekvatnog i blagovremenog rešavanja pritužbi građana.

Kancelarija Zaštitnika građana Kragujevca je članica i jedan od osnivača Udruženja lokalnih Ombudsmana Srbije. Posebnu pažnju posvećuje saradnji sa kancelarijama zaštitnika u celoj Srbiji, i aktivnio učestvuje u edukativnim programima i kampanjama ULOS-a širom Srbije. Tesno sarađuje i sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Zaposleni u kancelariji:

Samostalni savetnik
Ivan Kovačević, diplomirani pravnik

Finansijsko administrativni poslovi
Dragan Preković

Poslovi za saradnju sa medijima
Slađana Palčić

Poslovi pisarnice
Gordana Tasić

Obratite se Lokalnom ombudsmanu
adresa: Svetozara Markovića 7 (prostorije Crvenog Krsta), 34 000 Kragujevac
telefoni: 034 338 250; 034 338 260
web: ombudsmankg.rs 
mail adresa: lokalniombudsmankg@gmail.com