Služba za internu reviziju

Gradski revizor

Veljko Vuković

Veljko Vuković – Gradski revizor, rođen 20.12.1986. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Drugu kragujevačku gimnaziju završio u Kragujevcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao na osnovnim studijama, a zatim nastavio master akademske studije na modulu Finansijski menadžment javne uprave i odbranio master rad na temu Implementacija interne revizije kod direktnih korisnika budžetskih sredstava, čime je stekao akademsko zvanje- master ekonomista.

Svoje prvo radno iskustvo započeo 2011. godine u Gradskoj upravi grada Kragujevca- Upravi za privredu i privredne resurse u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj.

Nakon toga, u periodu od 2013. do 2015. godine radio u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave- Sekretarijat za finansije, na radnom mestu Izvršioca za finansijske i računovodstvene poslove.

Od 2015. godine zaposlen u Službi za internu reviziju grada Kragujevca kao Interni revizor.

U svom profesionalnom usavršavanju, pohađao je obuke i stekao određene sertifikate:

 • položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave, od 2012. godine;
 • završena stručna obuka Osnove finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji Ministarstva finansija – Sektora za internu kontrolu i internu reviziju,
 • završena stručna obuka Osnovi interne revizije u organizaciji Ministarstva finansija – Sektora za internu kontrolu i internu reviziju,
 • Sertifikat Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, Ministarstvo finansija – Sektor za internu kontrolu i internu reviziju.
 • Sertifikat završene Obuke iz menadžmenta pod nazivom „Principi i veštine savremenog menadžmenta“- Gradska uprava Grada Kragujevca.

 

KONTAKT:
Trg Slobode 3 Kragujevac
Grad Kragujevac
Kancelarija broj 3
Telefon: 034/306 115
Mob: 060/234 0 427
E mail: vveljko@kg.org.rs

 

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

Služba za internu reviziju grada Kragujevca osnovana je za obavljanje sledećih poslova:

 • provere primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole;
 • ocene sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti;
 • revizije načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti;
 • uspostavljanja saradnje sa eksternom revizijom;
 • pružanja savetodavnih usluga koje se sastoje od saveta, smernica, obuka, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole;
 • uvođenja i primene standarda kontrole u skladu sa međunarodno priznatim standardima, izrade metodoloških uputstava i priručnika iz oblasti materijalno-finansijskog upravljanja u subjektima revizije;
 • dostavljanja godišnjeg izveštaja o radu Centralnoj jedinici za harmonizaciju u skladu sa zakonom;
 • uspostavljanja saradnje sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima.

Interna revizija korisniku javnih sredstava pomaže da ostvari ciljeve putem sistematične ocene procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja uopšte sa ciljem da:

 • utvrdi da li se poštuju prihvatljive politike i procedure,
 • ustanovi usaglašenost sa zakonima i propisima,
 • oceni procedure za upravljanje rizicima,
 • proceni ekonomičnost, efikasnost i efektivnost operacija,
 • utvrdi da li su finansijski i drugi podaci potpuni i tačni,
 • utvrdi da li su međusobni odnosi između različitih rukovodećih struktura uspostavljeni na odgovarajući način, i da li je međusobno izveštavanje između članova rukovodstva pouzdano i blagovremeno,
 • potvrdi da se sredstva adekvatno čuvaju i
 • obezbedi tačnost, pouzdanost i blagovremenost važnih finansijskih, upravljačkih i operativnih podataka.

Navedene poslove posebna služba obavlja kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i kod drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda.

 

KONTAKTI

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU
Trg Slobode 3
Grad Kragujevac
Kancelarija broj 3
Telefon: 034/306 115

GRADSKI REVIZOR
Veljko Vuković, master ekonomista

Mob: 060/234 0 427
E mail: vveljko@kg.org.rs

VIŠI INTERNI REVIZOR
Ljubica Preković, diplomirani pravnik

Mob: 060/234 0 426
E mail: ljubicaprekovic@kg.org.rs

INTERNI REVIZOR
Ana Luković Tomić, master ekonomista

Mob: 060/234 0 428
E mail: analukovic@kg.org.rs

INTERNI REVIZOR
Danijela Marković, master ekonomista

Mob: 034/306115
E mail: danijela.markovic@kg.org.rs

INTERNI REVIZOR
Marija Rajović, diplomirani ekonomista
telefon: 034/306115
E mail: mstojanovic@kg.org.rs