GU za razvoj i investicije

Sedište: ul. Nikole Pašića broj 6/2, Kragujevac;
Matični broj (Grada): 07184069
PIB (Grada): 101982436
Šifra delatnosti (Grada): 8411

 

 

Snežana Petrović, master inženjer saobraćaja
Ul. Nikole Pašića broj 6/2, kanc. 8
E-mail: snezana.petrovic@kg.org.rs

 

 

 

U Gradskoj upravi za razvoj i investicije, obavljaju se poslovi:

 • strateškog planiranja, iniciranja, izrade i sprovođenja godišnjih programa, odnosno projekata investicija značajnih za Grad,
 • kvantitativne i kvalitativne analize postojećih dokumenata kojima se regulišu lokalne razvojne politike, njihova međusobna usaglašenost, komplementarnost i hijerarhija i na osnovu toga utvrđuju potrebe za izradom, revizijom, sažimanjem ili ukidanjem pojedinih planskih dokumenata i akata iz nadležnosti Grada,
 • osnivanja, obezbeđenja funkcionisanja i kontrole nad instrumentima lokalnog ekonomskog razvoja kao i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu u smislu dugoročnog održivog razvoja Grada;
 • projektovanja i praćenja realizacije budžeta za investicije,
 • u vezi realizacije investicionih projekata i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i drugi radovi na objektima, na kojima je Grad investitor) koji se finansiraju po osnovu finansijskih ugovora o kreditima i donacijama sa međunarodnim finansijskim institucijama i po osnovu drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonskim propisima i statutom Grada,
 • podrške privredi i razvoja poljoprivrede na teritoriji Grada, koji su zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima i opštim aktima utvrđeni kao nadležnost Grada,
 • izrade programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja,
 • izrade godišnjeg program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • sprovođenja postupka i određivanja naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište,
 • utvrđivanja vodoprivrednih uslova, izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole,
 • pružanja informacija i izdavanja potvrda pri realizaciji državnih subvencija i kredita i saradnji sa udruženjima i poljoprivrednim zadrugama,
 • praćenja stanja u oblasti poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda,
 • staranja o korišćenju pašnjaka i odlučivanja o privođenju pašnjaka drugoj kulturi,
 • određivanja delova obala i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti,
 • kontinuiranog praćenje stanja životne sredine, objavljivanja podataka o stanju i kvalitetu životne sredine,
 • planiranja i koordinacije edukativnih i promotivnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, informisanja javnosti i saradnji sa udruženjima,
 • izrade, realizacije, praćenja i promocije  programa, planova i strategija zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i različitih studija koje doprinose unapređenju stanja životne sredine,
 • zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih vrednosti, prirodnih resursa i dobara,
 • praćenja standarda i realizacija aktivnosti u funkciji razvoja i primene novih tehnologija i uvođenja čistije proizvodnje,
 • obezbeđenja funkcionisanja i kontrole nad instrumentima lokalnog ekonomskog razvoja kao i staranja o unapređenju opšteg poslovnog okruženja za privređivanje u Gradu u smislu dugoročnog održivog razvoja Grada,
 • promocije, prikupljanja i obrade podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj, prikupljanja i obrade podataka za potencijalne investicije,
 • objavljivanja podataka od značaja za promociju povoljnog poslovnog okruženja za inevestiranje na teritoriji Grada,
 • saradnje i koordinacije sa međunarodnim institucijama, državnim organima, razvojnim agencijama i drugim javnim organima, telima i institucijama u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, IKT, poljoprivrede, zaštite životne sredine, turizma, prostornog i urbanističkog planiranja, investicija i energetske efikasnosti,
 • gradskog informacionog sistema – sprovođenje odgovarajućih i standardizovanih metodoloških postupaka mrežno orjentisanih modularnih sistema za kontinuirano sakupljanje, praćenje, čuvanje, prezentaciju i distribuciju podataka, obradu i održavanje baze podataka i izveštavanje, povezivanje računarskih sistema i servisa, postupaka tehničke i naučne podrške, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja,
 • planiranja i razvoja platforme pametnog grada, unapređenja i razvoja E-uprave i GIS-a,
 • kreiranja korisničkih profila i definisanja prava pristupa podacima, postavljanje i održavanje računarske veze, vođenja evidencije informatičke opreme sa servisnim intervencijama i drugi poslovi za potrebe informatičko-tehničke podrške u upravama i stručnim službama,
 • unapređenja primene informacionih tehnologija, održavanja i razvoja računarske i komunikacione mreže, administriranja baze podataka, održavanja i razvoja softvera,
 • analize i davanja mišljenja na predloge uprava i stručnih službi za  unapređenje primene informacionih tehnologija, održavanja i razvoja računarske i komunikacione mreže, administriranja baza podataka, održavanja i razvoja softvera,
 • obezbeđenja poverljivosti podataka (sprečavanje pristupa neovlašćenim licima) dostupnosti podataka ovlašćenim licima i integriteta i čuvanja podataka u elektronskom obliku, u skladu sa zakonom,
 • prikupljanja podataka, formiranja i ažuriranja baze otvorenih podataka,
 • kreiranja izgleda i sadržine zvanične internet prezentacije Grada i internog portala Grada – elektronske baze pravnih akata,
 • saradnje sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim republičkim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije Grada, čiji je osnivač Grad, odnosno Republika u uspostavljanju uslova za razvoj i održavanje geografskog informacionog sistema (GIS-a),
 • prukupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama na nivou Grada,
 • istraživanja nacionalnih i međunarodnih konkursa, razvojnih programa i donatorskih projekata,
 • planiranja i pripreme projektnih predloga za prijavu za programe domaćih i inostranih fondova,
 • koordinacije sprovođenja aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za projekte,
 • iniciranja, izrade, upravljanja i realizacije zajedničkih projekata sa drugim upravama, stručnim službama i organima Grada i pravnim licima čiji je osnivač Grad, kao i sa drugim domaćim i inostranim partnerima,
 • upravljanja projektima sufinansiranih iz sredstava domaćih i međunarodnih izvora finansiranja,
 • pružanja stručne pomoći u svim fazama pripreme i sprovođenja projekata upravama i stručnim službama Grada i drugim organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad, u poštovanju propisanih procedura državnih, međunarodnih i regionalnih organizacija i internih procedura Grada za pristupanje domaćim i međunarodnim razvojnim programima i donatorskim projektima,
 • koordinacije, monitoringa i stručne podrške u primeni projekata koji se sprovode u lokalnoj zajednici čiji je nosilac, partner ili saradnik Grad,
 • prikupljanja i obrade podataka za izradu planova, programa i projekata razvoja turizma,
 • promocije turizma i vršenja osnivačkih prava i nadzora nad organizacijom u oblasti turizma čiji je osnivač Grad (izrade nacrta akata vezanih za osnivanje organizacije, izrade nacrta akata o davanju saglasnosti na statut, akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, programe rada, finansijske  planove i drugo),
 • analiziranja mera tekuće i razvojne ekonomske politike,
 • staranja o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine,
 • uređivanja radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti, i drugih uslova za njihov rad i poslovanje,
 • kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj: kuća, apartmana, soba i seosko-turističih domaćinstava,
 • praćenja zakona i drugih propisa Republike Srbije, Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija vezano za korišćenje domaćih i inostranih sredstava u oblasti energetske efikasnosti,
 • prikupljanja i analiziranja podataka o načinu korišćenja i količine upotrebljene energije,
 • ažuriranja baza podataka iz oblasti energetske efikasnosti,
 • utvrđivanja potreba za energijom na teritoriji Grada i pripremu podataka za energetski bilans Republike Srbije,
 • saradnje sa nadležnim ministarstvom radi praćenja sprovođenja strateških i planskih dokumenata za energetsku efikasnost u Republici Srbiji,
 • predlaganja mera koje doprinose efikasnom korišćenju energije,
 • obavljanja stručnih poslova koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti unapređenja energetske efikasnosti, planiranom načinu ostvarivanja i planiranom cilju uštede energije, zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i dobara, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine,
 • pripreme akata i predlaganja nadležnim organima Grada podsticajnih mera, uslova i postupaka sticanja prava na podsticajne mere i sprovođenje postupka i procedura dodele podsticajnih mera,
 • saradnje sa institucijama, donatorima i nevladinim organizacijama u cilju ralizacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti i očuvanja obnovljivih izvora energije,
 • predlaganja načina obezbeđenja neophodnih energetskih resursa Uprave i pravnih lica čiji je osnivač Grad,
 • koordinacije aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije na teritoriji Grada,
 • ostvarivanja međuopštinske saradnje u oblasti energetskog menadžmenta, poslovi na pristupanju Grada međunarodnim inicijativama koje okupljaju lokalne samouprave aktivne u unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije (povelja Gradonačelnika i slične organizacije),
 • promovisanja i sprovođenja mera energetske efikasnosti u zgradarstvu, komunalnoj privredi i transportu i drugim oblastima,
 • promovisanja značaja korišćenja obnovljivih izvora energije i pripreme predloga projekata iz ove oblasti,
 • podsticanja programa edukacije u oblasti održivog razvoja, podizanja svesti o značaju energetske efikasnosti i saradnja sa udruženjima,
 • izdavanja energetske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju i distribuciju toplotne energije snage preko 1 MW i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 tona godišnje u skladu sa zakonom,
 • izdavanja licenci iz oblasti toplotne energije i vođenje registra izdatih i oduzetih licenci u skladu sa  zakonom,
 • vođenja registra energetskih subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snebdevanja kupaca toplotnom energijom, a koji su stekli podsticajne mere jer koriste visokoefikasnu kogeneraciju, otpadnu toplotu ili obnovljive izvore energije i obaveštava nadležno ministarstvo o podacima sadržanim u registru,
 • učešća u izradi godišnjeg izveštaja energetskog menadžera,
 • drugi poslovi iz oblasti energetske efikasnosti,
 • vezani za: razmeštaj, korišćenje, finansiranje i obnavljanje robnih rezervi Grada, pripreme godišnjeg programa robnih rezervi i finansijskog plana za njegovo sprovođenje,  izradu i podnošenje nadležnom organu Grada izveštaja o poslovanju robnim rezervama, druge poslove u oblasti robnih rezervi Grada,
 • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki Uprave u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

 

Unutrašnja organizacija Gradske uprave za razvoj i investicije:

1. SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Radom Sekretarijata za investicije rukovodi Sekretar:

 

Odeljenje za planiranje i pripremu investicija

Radom Odeljenja za planiranje i pripremu investicija rukovodi načelnik:
Vesna Ćurić, diplomirani ekonomista
Ul. Nikole Pašića 6/2 kancelarija broj 3
E-mail vcuric@kg.org.rs


Služba za prostorno planiranje

Radom Službe za prostorno planiranje rukovodi šef Službe:
Smiljana Stojanović, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3 kancelarija broj 406
Kontakt telefon: 034/306-189
E-mail: smiljanakg@kg.org.rs

 

Odeljenje za realizaciju investicija

Radom Odeljenja za realizaciju investicija rukovodi načelnik:
Aca Stanković, diplomirani inženjer građevine
Ul. Nikole Pašića broj 6/2 kancelarija 3
E-mail: acastankovic58@gmail.com

 

 

2. SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLjOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Radom Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine rukovodi Sekretar:
Gordana Marković, diplomirani fizičar
Ul. Nikole Pašića 6/2 kanc. 7
E-mail: gmarkovic@kg.org.rs 


Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i privredu

Radom Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu rukovodi načelnik:
Saša Soković, diplomirani menadžer umetničke produkcije
Ul. Nikole Pašića 6/2, kanc. 6
E-mail: ssokovic@kg.org.rs 


Odeljenje za poljoprivredu, ruralni razvoj i robne rezerve

Radom Odeljenja za poljoprivredu, ruralni razvoj i robne rezerve rukovodi načelnik:
Nikola Paunović, diplomirani ekonomista-master
Ul. Trg Slobode br. 406/IV kanc. 406
E-mail: npaunovic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/306-187


Odeljenje za zaštitu životne sredine

Radom Odeljenja za za zaštitu životne sredine rukovodi načelnik:
Dragan Marinković, diplomirani ekolog
Ul. Nikole Pašića 6/2 kanc. 10
E-mail: dmarinkovic@kg.org.rs 

 

 

3. SEKRETARIJAT ZA IKT, eUpravu i GIS


Radom Sekretarijata za IKT, e-Upravu i GIS rukovodi Sekretar:
Vojislav Milanović, specijalista strukovni informatičar
Ul. Trg Slobode broj 3, kanc. 1
E-mail: vmilanovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/306-285

 

Odeljenje za razvoj informacionih tehnologija
Radom Odeljenja za razvoj informacionih tehnologija rukovodi načelnik:
Vladan Stojanović, specijalista strukovni informatičar
Ul. Trg Slobode br. 3 kanc. 1
E-mail: vstojanovic@kg.org.rs


Služba za informatičku i tehničku podršku
Radom Službe za informatičku i tehničku podršku rukovodi šef:
Dejan Stojanović, dip.mašinski inženjer
Ul. Trg Slobode br. 3 kanc. 1
E-mail: stdejan@kg.org.rs


Odeljenje za GIS i e – Upravu
Radom Odeljenja za GIS i e-Upravu rukovodi načelnik:
Predrag Dimitrijević, dipl. ing.geodezije
Ul. Nikole Pašića, 6/3, kanc. 401
E-mail: pdimitrijevic@kg.org.rs 

 

4. SEKRETARIJAT ZA ENERGETSKU EFIKASNOST


Radom Sekretarijata za energetsku efikasnost rukovodi Sekretar:
Gordana Stojanović, dipl. mašinski inženjer
Ul. Nikole Pašića, 6/3, kanc. 401
E-mail: gstojanovic@kg.org.rs 

 

5. ODELjENjE ZA UPRAVLjANjE PROJEKTIMA


Radom Odeljenja za upravljanje projektima rukovodi:
Ljiljana Šobić, master ekonomista
Ul. Nikole Pašića, 6/3, kanc. 401/1
E-mail: ljsobic@kg.org.rs 

 

6. ODELjENjE ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE


Radom Odeljenja za opšte i pravne poslove rukovodi načelnik:
Jelena Timotijević, diplomirani pravnik
Ul. Nikole Pašića broj 6/2, kancelarija 7A
E-mail: jtimotijevic@kg.org.rs 

 

 

Dokumenta za preuzimanje