Komunalna milicija

Komunalna milicija grada Kragujevca

Komunalna milicija grada Kragujevca

Adresa: Trg slobode broj 3, V sprat, 3400 Kragujevac
Prijemna kancelarija: 537

Radno vreme prijemne kancelarije: od 7,00 do 15,00 sati, radnim danima.
Kontakt: dežurni telefon (24 sata): 060 234 0115

e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs

Vođa patrole Ana Marinković, kancelarija 535
kontakt: ana.marinkovic@kg.org.rs

U skladu sa Zakonom o Komunalnoj miliciji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 49/2019) i Odlukom o organizaciji gradskih uprava Grada Kragujevca (“Službeni list Grada Kragujevca“, broj 16/2021) obrazovana je Komunalna milicija, kao posebna organizacija u okviru Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-milicijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti grada Kragujevca, u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada.

Poslovi Komunalne milicije su:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom utvrđenog reda od značaja za komunalnu delatnost;

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada;

4) zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad;

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;

6) vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli u skladu sa Zakonom i

7) drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

Održavanjem reda iz prethodnog stava smatra se održavanje reda, naročito u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.

Komunalna milicija, takođe pruža pomoć u izvršenjima – asistencije ustanovama i sl., a po zahtevu za sprovođenje njihovih izvršnih odluka , preduzima hitne mere zaštite od buke i dr. iz nadležnosti Grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije;učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda za koje je ovlašćen da preduzima hitne mere.

Posebnim zakonima je propisano da komunalna milicija vrši nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu, nadzire sprovođenje zabrane prodaje alkoholnih pića u sportskim objektima i na određenoj udaljenosti, za vreme održavanja sportske priredbe i dr.

Poslovi komunalne milicije se obavljaju organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem preventivnih mera i primenom zakonom propisanih ovlašćenja Komunalne milicije.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, pregled lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor, upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored navedenih ovlašćenja, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.