GU za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

Ljiljana Pršić, diplomirani pravnik, vd načelnika gradske uprave
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 322
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-172
Email: ljprsic@kg.org.rs 


Ivana Todorović, diplomirani pravnik, vd zamenika načelnika gradske uprave
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat, kancelarija broj 322
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-172
Email: ivanat@kg.org.rs 

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje obavlja stručne, normativno-pravne, upravno-pravne, studijsko-analitičke, operativne, administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima Grad ima pravo svojine, upravljanje, korišćenje i raspolaganje ovim nepokretnostima, postupke iz oblasti izgradnje, stambene poslove, poslove ozakonjenja kao i druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim aktima ili aktima nadležnih organa Grada, u oblastima iz svoje nadležnosti.

U Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, obavljaju se poslovi:

 • pribavljanja, raspolaganja i upravljanja imovinom u javnoj svojini Grada (gradska svojina) uključujući i raspolaganje i upravljanje stambenim i poslovnim prostorom,
 • popisa, evidencije i identifikacije imovine Grada odnosno imovine na kojoj Grad ima posebna svojinska ovlašćenja i ažuriranja nastalih promena, kao i podnošenje zahteva za upis javne svojine Grada,
 • posebnih evidencija za svaku nepokretnost pojedinačno kao i zbirnih podataka o nepokretnostima u javnoj svojini na propisanim obrascima o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti koje dostavlja Direkciji za imovinu RS,
 • eksproprijacije i administrativnog prenosa zemljišta i zgrada,
 • uspostavljanja prava službenosti i deeksproprijacije,
 • određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta,
 • konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu i prava zakupa u pravo svojine,
 • poslovi unapređenja uslova stanovanja, subvencionisanje zakupnine stana, poslovi u vezi sa zakupom i otkupom stanova pod neprofitnim uslovima, kojima raspolaže Grad, a kroz realizaciju programa stambene podrške,
 • zaključivanja ugovora o otkupu stanova na kojima pravo raspolaganja ima Grad,
 • registrovanja i evidencije stambenih zajednica i druge poslove iz oblasti stanovanja i održavanja stambenih zgrada u skladu sa pozitivnim pravnim propisima,
 • izrade i realizacije stambene strategije i akcionih planova vezanih za sprovođenje stambene strategije,
 • iseljenja lica iz stanova i zajedničkih prostorija u stambenim zgradama koje se koriste bez pravnog osnova, obezbeđivanje privremenog smeštaja stanova za preseljenje nosilaca stanarskih prava iz stanova u privatnom vlasništvu radi vraćanja tih stanova njihovim vlasnicima u skladu sa zakonom,
 • popisa i evidencije objekata u javnoj svojini Grada odnosno na kojima Grad ima posebna svojinska ovlašćenja kao i poslovi koji se odnose na upis prava korišćenja, odnosno upis prava javne svojine Grada na objektima,
 • raspolaganja (otuđenje, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine, uključujući i razmenu, davanje na korišćenje, prenos prava korišćenja, ulaganje u kapital, zasnivanje hipoteke), pribavljanja, razmene, oduzimanja prava korišćenja,
 • davanja saglasnosti nosiocima prava korišćenja za davanje u zakup, davanje saglasnosti korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja za sanaciju, adaptaciju, investiciono održavanje i rekonstrukciju i sve druge saglasnosti koje su potrebne u upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada,
 • upravljanja poslovnim prostorom čiji je nosilac prava javne svojine Grad odnosno na kome Grad ima posebna svojinska ovlašćenja i vođenje evidencije o istome,
 • izrade plana za upravljanje poslovnim prostorom,
 • davanja u zakup, odnosno na korišćenje poslovnog prostora kao i kontrola korišćenja poslovnog prostora,
 • preduzimanja pravnih radnji za potrebe sudskih i drugih postupaka koje u ime Uprave obavlja gradsko pravobranilaštvo;
 • izrade i realizacije plana i programa investicionog održavanja poslovnog prostora,
 • sprovođenja objedinjene procedure u oblasti: izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja po osnovu zakona kojim se reguliše planiranje i izgradnja i izdavanja upotrebne dozvole; prijave radova; prijave završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu; pribavljanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara; pribavljanja uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; pribavljanja isprava i drugih dokumenata, koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti; obezbeđenja priključenja objekta na infrastrukturnu mrežu; izmene akata izdatih u objedinjenoj proceduri,
 • izdavanja rešenja o odobrenju uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela, za koji se utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njegova stabilnost i da predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja,
 • izdavanja informacija o lokaciji; uslova za formiranje građevinske parcele; potvrde urbanističko-tehničkih dokumenata – sprovođenje postupka kontrole i potvrđivanja urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije,
 • izdavanja uverenja o posebnom delu objekta za koji je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola,
 • vođenja i ažuriranja Registra objedinjenih procedura, kao elektronske, javno dostupne baze podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, od podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole,
 • izdavanja rešenja o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata, kao i izmene akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri,
 • povraćaja imovine,
 • izdavanja overnih prepisa rešenja o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta i oduzetoj imovini,
 • izjašnjenja u vezi postupka restitucije, eksproprijacije i izuzimanja,
 • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • izrade procedura i uputstava iz svoje nadležnosti, a koje je potrebno da primenjuju gradske uprave i stručne službe u komunikaciji sa ovom upravom, kao i ova uprava,
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

U okviru Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje obrazovane su sledeće organizacione jedinice:

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKE POSLOVE

Marija Đorđević, diplomirani pravnik, sekretar sekretarijata
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 321
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-101
Email: djmarija@kg.org.rs 

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove u oblasti upravljanja zemljištem

Suzana Milovanović, diplomirani pravnik, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 40
34 000 Kragujevac
Telefon 034/ 506-103
Email: smilovanovic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za poslove eksproprijacije

Marija Jekić, diplomirani pravnik, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 40a
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-103
Email: mjekic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove u oblasti upravljanja stambenim prostorom

Nikola Tasić, diplomirani pravnik, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat, kancelarija broj 320
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-102
Email: ntasic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove u oblasti upravljanja poslovnim prostorom

Miloš Radivojević, diplomirani ekonomista, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 40
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-103
Email: mradivojevic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za evidenciju

Srđan Petrović, diplomirani pravnik, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 40a
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-103
Email: srdjan.petrovic@kg.org.rs 

 


SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I IZGRADNjU

Ljiljana Sekulić, diplomirani pravnik, sekretar sekretarijata
Adresa: Trg Slobode 3
V sprat,kancelarija broj 507a
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-227
Email: ljsekulic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za poslove urbanizma

Tatjana Jovanović, diplomirani inženjer arhitekture, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
V sprat,kancelarija broj 508
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-229
Email: tatjana.jovanovic@kg.org.rs 

 

Odeljenje za poslove objedinjene procedure

Cvetanka Kaltak, diplomirani pravnik, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
V sprat,kancelarija broj 541
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-267
Email: ckaltak@kg.org.rs 

 

Odeljenje za poslove izgradnje

Mirjana Alempijević, diplomirani inženjer arhitekture, načelnik odeljenja
Adresa: Trg Slobode 3
V sprat,kancelarija broj 515
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-236
Email: mirjanaalempijevic@kg.org.rs 

 

 

SEKRETARIJAT ZA OZAKONjENjE

Daliborka Mrdak, strukovni inženjer građevine – specijalista zaštite na radu, sekretar sekretarijata
Adresa: Trg Slobode 3
V sprat,kancelarija broj 507a
34 000 Kragujevac
Telefon 034/306-227
Email: damrdak@kg.org.rs 

 

Lice odgovorno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog zanačaja

Veljko Leković, diplomirani pravnik
Adresa: Trg Slobode 3
III sprat , kancelarija broj 320
34 000 Kragujevac
Telefon 034/506-102
Email: veljko.lekovic@kg.org.rs 

 

 

Dokumenta za preuzimanje