Sport

U skladu sa Nacionalnom strategijom, Program ravoja sporta u jedinici lokalne samouprave treba da da rešenja za prevazilaženje postojećih problema; sport treba prilagoditi potrebama svih segmenata društva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom, treba unaprediti razvoj školskog i univerzitetskog sporta, potrebno je paralelno razvijati i sportsku infrastrukturu i obezbediti bolju iskorišćenost postojećih sportskih kapaciteta, nastaviti sa razvojem vrhunskog i profesionalnog sporta, unaprediti sistem finansiranja sporta, unaprediti položaj sportista u društvu i sistemu, unaprediti zdravlje sportista, unaprediti stručni i naučno-istraživački rad u sportu.

 

Sport u gradu Kragujevcu

Sport kao oblast od posebnog društvenog interesa, u gradu Kragujevcu se ostvaruje u skladu sa Zakonom o sportu,  Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kragujevca, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o budžetskom sistemu, kroz finansiranje/sufinansiranje godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija sa teritorije grada Kragujevca i sportskih privrednih društava čiji je osnivač grad Kragujevac, sredstvima  budžeta Grada.

 

  1. Finansiranje sportskih organizacija iz budžeta Grada

Grad Kragujevac u tekućoj godini, odobrava i finansira/sufinansira godišnje/posebne programe sportskih organizacija/udruženja/saveza/društava i sl. na osnovu upućenog javnog obaveštenja (za godišnje programe) odnosno na osnovu javnog otvorenog poziva (za posebne programe) koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca. Predlozi godišnjih programa dostavljaju se Sportskom savezu Kragujevca, na osnovu Javnog obaveštenja, kojim se pozivaju sve sportske organizacije /udruženja/savezi/društva i sl. sa teritorije grada Kragujevca da dostave svoje predloge godišnjih programa, određuje se rok za dostavljanje, način i postupak dostavljanja, kao i druga pitanja vezana za podnošenje predloga godišnjih programa, dok se predlozi posebnih programa dostavljaju u roku utvrđenom Javnim (otvorenim) pozivom, u toku određene budžetske godine.

Za vrednovanje godišnjih / posebnih programa u oblasti sporta, Gradonačelnik obrazuje Komisiju za ocenu godišnjih i posebnih programa organizacija / udruženja u oblasti sporta za finansiranje /sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada za određenu godinu koja vrši vrednovanje i ocenu kvaliteta godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji  grada Kragujevca. Odobravanje predloženog programa od strane grada Kragujevca  – Gradskog veća, u skladu sa Predlogom akta komisije o raspodeli sredstava, odnosno o finansiranju/sufinansiranju programa organizacija/udruženja kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada za tekuću godinu, sa predloženom visinom sredstava,  zasniva se na značaju realizacije programa za ostvarivanje opšteg intersa u oblasti sporta na teritoriji Grada, konzistentnosti programa s ciljevima programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu, kvalitetu programa, očekivanim rezultatima realizacije programa, održivosti programa i racionalnosti, rangu sportskih grana i rangu takmičenja.

 

  1. Finansiranje sportskih privrednih društava iz budžeta Grada

Grad Kragujevac u tekućoj godini finansira sportska privredna društva čiji je osnivač grad Kragujevac na osnovu njihovih Programa poslovanja sa finansijskim planom za tekuću godinu, i to:

  • Sportsko privredno društvo ''Radnički'' d.o.o. Kragujevac,
  • Sportsko privredno društvo ''Fudbalski klub Radnički 1923'' d.o.o. Kragujevac

 

Grad finansira Savez za školski sport Kragujevca koji postoji od 16.12.1997. godine a pravni je sledbenik Opštinskog saveza školskih društava za fizičku kulturu osnovanog 1974. godine u Kragujevcu. Školska takmičenja se održavaju po planu i programu Republičkog saveza za školski sport koji obuhvata učešće u 16 sportova od kojih se u Kragujevcu održavaju takmičenja u sledećim sportovima: stoni tenis, streljaštvo, odbojka, košarka, sportska gimnastika, mali fudbal, rukomet, atletika, džudo, karate, orjentiring, 3x3 basket, plivanje, futsal, male olimpijske igre i Sportske igre mladih. U njima učestvuju 22 osnovne i 9 srednjih škola sa teritorije grada Kragujevca. Takmičenja se održavaju na školskom, opštinskom, okružnom, međuokružnom i republičkom nivou. Prve Olimpijske igre učenika Republike Srbije održane su u Kragujevcu 1980.godine.

Sportski objekti su izgrađeni u 28 škola (fiskulturne sale i otvoreni tereni). U fiskulturnim salama se  izvode nastavne i vannastavne aktivnosti, i obavljaju se trenažne i takmičarske aktivnosti sportskih klubova sa teritorije grada Kragujevca.

Postoje i drugi otvoreni tereni u okviru mesnih zajednica kako gradskih tako i seoskih koji doprinose omasovljenju i popularizaciji sporta i rekreacije kao zdravih stilova života.