GU za poslove organa Grada

Suzana Pavlović, VD Načelnika Gradske uprave
Adresa: Trg slobode broj 3.
I sprat, kancelarija broj 113
34 000 Kragujevac
tel: 034/306-143
Email: spavlovic@kg.org.rs

 

 

 

Gradska uprava za poslove organa Grada obavlja stručne, normativno-pravne, upravno-pravne, studijsko-analitičke, operativne, administrativno-tehničke i druge posloveza ostvarivanje nadležnosti Skupštine Grada (u daljem tekstu: Skupština), Gradskog veća, gradonačelnika i njihovih radnih tela, kao i druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim aktima ili aktima nadležnih organa Grada, u oblastima u svojoj nadležnosti.

 

U Gradskoj upravi za poslove organa Grada, obavljaju se poslovi:

 • na ostvarivanju nadležnosti predsednika Skupštine, gradonačelnika i članova Gradskog veća,
 • pripreme i izrade nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština i izvršni organi Grada, akata koji nisu u nadležnosti drugih uprava, pripreme nacrta i predloga propisa i drugih akata koji se odnose na funkcionisanje i rad ove uprave, gradonačelnika i Gradskog veća, kao i pripreme, odnosno učešća u pripremi nacrta propisa i drugih akata čiji je predlagač gradonačelnik, druge normativno – pravne poslove za potrebe gradonačelnika i članova Gradskog veća,
 • pružanja administrativno-tehničke i stručne pomoći predsedniku Skupštine, gradonačelniku i članovima Gradskog veća, vođenje zapisnika sa sednica kolegijuma i sastanaka predsednika i zamenika predsednika Skupštine, gradonačelnika i zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća, praćenje realizacije zaključaka, koordinacija poslova oko sprovođenja zaključaka i obaveštavanje navedenih funkcija o realizaciji zaključaka,
 • administrativno-tehničke pripreme sednica i obrade akata usvojenih na sednicama Skupštine, Gradskog veća i njihovih radnih tela,
 • sređivanja i čuvanja izvornih akata o radu Skupštine i izvršnih organa Grada i evidencije o održanim sednicama i sastancima,
 • dostavljanja akata, usvojenih na sednicama Skupštine iizvršnih organa Gradaodnosno akata koje je doneo gradonačelnik, organima i stručnim službama Grada, kao i pravnim licima čiji je osnivač Grad,
 • za potrebe izbora, imenovanja i postavljenja iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa Grada,
 • ostvarivanja prava iz radnog odnosa, odnosno stalnog rada izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Grada,
 • pripreme nacrta akata o naknadama i drugim primanjima, kao i platama i drugim primanjima odbornika, izabranih, imenovanih i postavljenih lica i ostvarivanje prava utvrđenih tim aktima,
 • u vezi sprovođenja: izbora za odbornike Skupštine, kao i izbora za organe mesne samouprave i drugih izbora i referenduma u nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
 • pružanja savetodavne pomoći odbornicima i odborničkim grupama u izradi predloga, nacrta, amandmana i drugih akata koje podnose Skupštini i njenim radnim telima,
 • postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji su upućeni organima Grada,
 • pripreme i objavljivanja Informatora o radu Skupštine, Gradskog veća, gradonačelnika, kao i objavljivanja Informatora o radu uprava,
 • uređenja i izdavanja „Službenog lista grada Kragujevca“, objavljivanje akata organa Grada na oglasnoj tabli, zvaničnoj internet prezentaciji Grada, internom portalu Grada – elektronske baze pravnih akata i na drugi propisan način,
 • koordinacije, pripreme, ažuriranja i objavljivanja informacija na zvaničnoj internet prezentaciji Grada i društvenim mrežama koje Grad koristi, a u cilju blagovremenog informisanja javnosti o radu i funkcionisanju organa i službi Grada,
 • iniciranja, organizacije i koordinacije aktivnosti davanja saopštenja iz delokruga rada organa i stručnih službi Grada, na osnovu informacija i podataka sa sednica Skupštine Grada i Gradskog veća ili informacija i podataka dobijenih od strane predsednika Skupštine, gradonačelnika, članova Gradskog veća ili načelnika, zapisnika sa kolegijuma i sastanaka, najavljenih poseta, javnih rasprava, pitanja predstavnika medija, građana i privrede i dr., a u cilju blagovremenog informisanja građana i privrede o radu i funkcionisanju organa i službi Grada,
 • izrade zvaničnih saopštenja,
 • ostvarivanja saradnje sa predstavnicima medija,
 • organizovanja protokola povodom prijema predstavnika domaćih i stranih institucija, dodeljivanja javnih priznanja Grada, manifestacija od značaja za Grad i drugi protokolarni poslovi za potrebe organa i stručnih službi Grada,
 • organizovanja i realizovanja programa vezanih za manifestacije i jubileje od značaja za Grad,
 • uspostavljanja, održavanja i unapređenja unutrašnje i međunarodne saradnje Grada,
 • korespodencije i prevođenja sa stranih jezika i na strane jezike, za potrebe organa i službi Grada,
 • ispitivanja javnog mnjenja,
 • organizacije i koordinacije poslova koje obavljajaju pomoćnici gradonačelnika u svojim oblastima,
 • u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, upravljanja vanrednim situacijama i poslove civilne zaštite,
 • preduzimanja svih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara, grada i druge zaštite iz nadležnosti Grada,
 • vršenja spasilačke funkcije i pružanja pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda, kontakt centra,
 • razmatranje primedbi i ukazivanja na nedostatke u radu ili neprofesionalni odnos zaposlenih, predstavki, pritužbi, peticija i predloga građana, predstavnika privrede i organizacija, kao i drugih lica, koji se obrate Gradonačelniku pisanim, usmenim ili elektronskim putem ili kada se na nedostake ukaže putem medija, bez odlaganja ispitivanje navoda i postupanje po njima i obaveštavanje podnosioca, a po potrebi i Gradonačelnika,
 • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave, Skupštine, Gradskog veća i gradonačelnika, u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

U Gradskoj  upravi  za poslove organa Grada obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom, podzakonskim aktima, aktima Grada,  odnosno poslovi  utvrđeni  Odlukom o organizaciji Gradskih uprava grada Kragujevca (”Sl.list grada Kragujevca”, broj 16/21) u oblastima u svojim nadležnostima.

Gradska uprava za poslove organa Grada je obrazovana i organizaciono funkcioniše i obavlja poslove iz delokruga nadležnosti kroz sledeće organizacione jedinice i unutrašnje organizacione jedinice:

 • Kabinet Gradonačelnika kao posebna organizaciona celina
 • Sekretarijat za poslove organa Grada
  • Odeljenje za realizaciju sednica Skupštine Grada
  • Odeljenje za realizaciju sednica Gradskog veća
  • Služba za administrativno tehničku podršku za poslove funkcionera
 •  Sekretarijat za komunikacije i poslove protokola
  • Odeljenje za komunikaciju
  • Odeljenje za poslove protokola
 • Odeljenje za vanredne situacije i planiranje odbrane

 

Sekretar Sekretarijata za poslove organa Grada je Biljana Novosel, diplomirani pravnik.
Adresa: Trg Slobode 3, 2. sprat, kanc. 205
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-129
E-mail: bnovosel@kg.org.rs

 

Načelnik Odeljenja za realizaciju sednica Gradskog veća je Slavica Nešković, diplomirani pravnik.
Adresa: Trg Slobode 3, 2. sprat, kanc. 204
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-145
E-mail: sneskovic@kg.org.rs

 

Načelnik Odeljenja za realizaciju sednica Skupštine grada je Milan Milošević, diplomirani pravnik
Adresa: Trg Slobode 3, 2. sprat, kanc. 205
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-130
E-mail: milosevic@kg.org.rs

 

Sekretar Sekretarijata za komunikacije i poslove protokola je Katarina Đoković, specijalista strukovni informatičar
Adresa: Trg Slobode 3, 1. sprat, kanc. 113
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-143
E-mail: kdjokovic@kg.org.rs

 

Koordinator za poslove unutrašnje i međunarodne saradnje je Tamara Babić, profesor srpskog jezika i književnosti.
Adresa: Trg Slobode 3, 1. sprat, kanc. 114
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-142
E-mail: tamara.babic@kg.org.rs

 

Koordinator Ivan Lazić, magistar političkih nauka
Adresa: Trg Slobode 3, 1. sprat, kanc. 114
34000 Kragujevac
Tel: 034/366-737
E-mail: ilazic@kg.org.rs

 

Načelnik Odeljenja za komunikacije je Aleksandra Tijanić, diplomirani menadžer masovnih medija
Adresa: Trg Slobode 3, 1. sprat, kanc. 117
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-128
E-mail: infosluzbakg@kg.org.rs

 

Načelnik Odeljenja za poslove protokola je Dejan Marković, diplomirani menadžer
Adresa: Trg Slobode 3, 1. sprat, kanc. 115
34000 Kragujevac
Tel: 034/306-109
E-mail: protocol@kg.org.rs

 

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije i planiranje odbrane je Dragoš Radovanović, profesor narodne odbrane
Adresa: Trg topolivaca 4, (BIC)
34000 Kragujevac
Tel: 034/505-800
E-mail: dradovanovic@kg.org.rs