Pomoćnici gradonačelnika

Dr Gordana Damnjanović
Pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava

Rođena 27.06.1962.godine u Kragujevcu, gde je završila Osnovnu školu „Svetozar Marković“ i Prvu kragujevačku gimnaziju. Zvanje doktora medicine stekla je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990.godine s prosekom 8.21, a zvanje specijaliste menadžmenta u zdravstvu na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007.godine, gde je sa ocenom 10 odbranila specijalistički rad „Značaj uvođenja informacionog sistema za primarnu zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja Kragujevac“.

Dodatno obrazovanje i sertifikati:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Škola javnog zdravlja- Menadžment totalnim kvalitetom - TOM i Javno zdravlje i preventivna medicina zasnovana na dokazima - 2006.godine;
Sertifikati Međunarodnog republikanskog Instituta (IRI) za komunikacijske veštine 2006.godine, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i EPOS Health Consultants „Health Promotion and Engaging Communities“;
Sertifikat Queen's University – opšti principi menadžmenta, strateško planiranje, menadžment ljudskim resursima, građenje timova i razrešavanje konflikata, liderstvo, građenje etične zdravstvene ustanove-2009.godine;
Sertifikat WHO „Public Health and Emergency Management“ 2015.godine.;
Sertifikat NALED-a, GIZ-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u sistem zaštite i spasavanja“ 2021.godine.
Član je Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Bila je akreditovani predavač Zdravstvenog saveta Srbije u okviru kontinuirane medicinske edukacije sa radovima na temu komunikacije u zdravstvenim ustanovama i postupanju sa osobama sa invaliditetom, osobama sa mentalnim poteškoćama i starijima, prava pacijenata, primena zakonske regulative u zdravstvenom sistemu.
Zaposlena u stalni radni odnos u Domu zdravlja Kragujevac od 1994. godine u zdr.stanici br.4 - Ured.
Od 1996.godine radila je u Centralnom Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu školske dece, gde od osnivanja 2002.godine učestvuje u radu Savetovališta za očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih.

Od 2000.godine je PR menadžer Doma zdravlja Kragujevac, ali nastavlja sa preventivnim radom u okviru Savetovališta za mlade i učestvuje u radu Centra za prevenciju. Učestvuje u svim projektnim aktivnostima Doma zdravlja Kragujevac, kao i u implementaciji Nacionalnih programa prevencije, Nacionalnih vodiča, Unapređenja preventivnih zdravstvenih usluga, kampanjama – Imate pravo, Kapitaciji, Akreditaciji (dva puta vođa Tima za upravljanje informacijama), izradi Programa za elektronsko fakturisanje usluga, uvođenje ZIS-a, tretman infektivnog medicinskog otpada, izradi sajta Doma zdravlja i Biltena Doma zdravlja. Bila je Koordinator projekta „Opremanje medicinskom opremom Doma zdravlja Kragujevac“ – Vlada Japana 2008.godine i PR na najznačajnijem Projektu Vlade Republike Češke u zemljama Balkana – „Podrška prevenciji karcinoma grlića materice i dojke kod žena seoskog područja grada Kragujevca“ sa NVO „Oaza sigurnosti“ 2010 – 2012.godine.
Članica je Intersektorskog tima za prevenciju porodičnog nasilja na lokalnom nivou od 2009.godine; Koordinator Tima za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja dece u Domu zdravlja Kragujevac od 2010-2014.godine.

Od 2014.godine obavlja funkciju članice Gradskog veća za zdravstvenu zaštitu, a od 2015.godine Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Istu funkciju obavlja i u drugom mandatu od 2016-2020.godine. Treći mandat obavlja od 2020.godine do oktobra 2023.godine.

Predsednica je Saveta za zdravlje u sva tri mandata, aktivno je učestvovala u radu mreže za zdravstvo i socijalu SKGO, u pripremi i implementaciji Zakona o javnom zdravlju. Vođa ili koordinator timova za izradu brojnih Strategija, Akcionih i Operativnih planova; članica brojnih radnih tela SKGO, IZJZ „ dr Milan Jovanović Batut“ i UNICEF-a; u predsedništvu je Odbora za organizaciju Oktobarskih zdravstvenih dana. Učestvovala je na svetskom kongresu Assises u Briselu 2017.godine „Regions and Cities for Development“, u organizaciji Evropske komisije i Komiteta evropskih regiona, predstavljala je grad Kragujevac i učestvovala na plenumu vezanom za mentalno zdravlje.

U oblasti ljudskih i manjinskih prava, 2015. godine, predsednica je tadašnje Komisije za rodnu ravnopravnost – danas Saveta za rodnu ravnopravnost. Od 2019.godine u oblasti nacionalnih manjina- predsednica je Saveta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, a u oblasti trgovine ljudima – predsednica Tima za prevenciju trgovine ljudima i predsednica Tima za prevenciju prosjačenja i maloletničkih brakova.

Koordinatorka brojnih projekata i programa od kojih su najznačajniji:

ReLOaD - Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu za oblast zdravstvene i socijalne zaštite i podršku civilnom sektoru;
Sa Nemačkom razvojnom saradnjom - GIZ, oblast socijalne inkluzije romske populacije, trenutno je u toku druga trogodišnja faza ROMACTED programa sa Savetom Evrope;
Projekat Delta Holdinga – druga zadužbina, Centar za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom – ISKRA 2016.godine.
Tokom pandemije COVID -19 bila je Koordinator za primenu protivepidemijskih mera za grad Kragujevac od 2020 - 2022.godine.
U dva mandata članica Socioekonomskog saveta i predsednica dve Komisije u imovini za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija na licitaciji i Komisije za davanje u zakup prostorija po beneficiranoj zakupnini.

Doprinos priznanjima gradu Kragujevcu i lična priznanja:

Dama 2015.godine – Nagrada publike i medija, za rad, doprinos i stvaralaštvo za oblast socijalne zaštite – Agencija za marketing i organizaciju EVENTUS- team;
2016. – Nagrada Zaštitnika građana gradu Kragujevcu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti;
2021. - Priznanje Zaštitnika građana gradu Kragujevcu za pravovremeno delovanje u cilju kontinuirane podrške građanima/građankama za vreme vanredne situacije;
2021. - Priznanje za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou za 2021.godinu – Odgovor na ublažavanje posledica epidemije korona virusa COVID-19;
2021. - Dobitnica najvišeg priznanja SUBNOR-a Srbije – Medalja borca;
2022. - Priznanje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UN WOMEN za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou za 2022.godinu.
2022. - „Filip Višnjić“- Povelja Saveza slepih Srbije za human odnos prema slepim i slabovidim licima u Kragujevcu i Srbiji;
2022. - Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - Plaketa za najbolju opštinu/ grad jednakih mogućnosti u 2022.godini za grad Kragujevac – Logo ravnopravnosti;
2023. - Zahvalnica Ministartva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za poseban doprinos i angažman i inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih i marginalizovanih grupa u gradu Kragujevcu. Aktivno učestvuje u realizaciji Projekta „Barvalipe“. Inicijator osnivanja Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima;
2023. - Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava dodelili su gradu Kragujevcu Zahvalnicu za uspešnu saradnju i doprinos inkluziji Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa;
2023. - Priznanje Zaštitnika građana gradu Kragujevcu za unapređenje pristupačnosti sadržaja u oblasti kulture.

Dr Gordana Damnjanović je volonter Crvenog krsta Kragujevac. Članica je Kola srpskih sestara. Bavi se humanitarnim radom, članica je nekoliko organizacija civilnog društva.
Govori engleski jezik. Poznavanje rada na računaru: MS Office, Internet.
Udata, majka dve ćerke i baka dve devojčice i dva dečaka.

Kontakt:
kancelarija 216, drugi sprat zgrade Gradske uprave
tel. (034) 306-147
email - gordanadamnjanovic@kg.org.rs

 

Marko Janković
pomoćnik gradonačelnika za razvoj i unapređenje lokalne samouprave

Marko Janković je rođen 21.06.1984. godine u Kragujevcu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu gde je stekao zvanje diplomirani pravnik.
Tokom studija na Pravnom fakultetu učestvovao je u radu „Pravne klinike“ na katedri za Rimsko pravo prof. dr Emilije Stanković.
Sertifikat iz oblasti poznavanja američkog Krivičnog prava, izdat od strane WICHITA STATE UNIVERSITY, Fairmount College of Liberal Arts and Sciences, Criminal Justice, School of Community Affairs, stekao je na katedri za Kriminalistuku prof. dr Branislava Simonovića.
Stručnu praksu Nacionalne službe za zapošljavanje odradio je u kancelariji Javnog izvršitelja Žarka Radovića, radeći na pravnim poslovima i poslovima izvršenja. Tokom rada prošao je obuku i stekao Sertifikat za primenu veština posredovanja (medijacije) u organizaciji USAID SRBIJA, Komore javnih izvršitelja, Pravosudne akademije i Partnera za demokratske promene Srbije.
Zaposlen je u Akcionarskom društvu „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak EPS Snabdevanje, u Službi za pravne poslove u Kragujevcu, kao Vodeći stručni saradnik za pravne poslove.
Od septembra 2020. godine registrovani je Ostali zastupnik EPS AD Beograd po Rešenju Agencije za privredne registre.
Poseduje Sertifikat republičke Agencije za sprečavanje korupcije iz oblasti Etike i integriteta.
Bio je član Gradske izborne komisije Grada Kragujevca u periodu od 2017. godine do 2020. godine.
Funkciju Predsednika Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću „Zastava zavod za zdravstvenu zaštitu radnika“ Kragujevac obavljao je u periodu od jula 2018. godine do maja 2022. godine.
U mandatu Skupštine grada Kragujevca u periodu od avgusta 2020. godine do oktobra 2023. godine bio je član Odbora za normativna akta.
Član je Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću „Radio televizija Kragujevac“ Kragujevac.
Član je Srpske Napredne Stranke, gde u gradskom odboru stranke u Kragujevcu obavlja funkciju poverenika Mesnog odbora Centar grada.
Dobitnik je brojnih domaćih i stranih priznanja i nagrada iz oblasti likovne umetnosti.
Govori engleki jezik.
Oženjen, otac jedne devojčice. 

Kontakt:

Kancelarija: 503, peti sprat
Kontakt telefon: 034/306-222
e-mail: marko.jankovic@kragujevac.ls.gov.rs

 

Stefan Jovanović
pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom

Stefan Jovanović rođen 3. februara 1994. godine u Beogradu. Završio studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu gde je stekao zvanje diplomirani pravnik.

Za vreme studija obavljao razne dužnosti iz oblasti studentskog parlametarizma od predsednika studentske organizacije „Udruženje studenata prava“, člana Nastavno – naučnog veća i Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kao i predsednika Studentskog parlamenta. Na Krfu, Republika Grčka, 2018. godine bio organizator susreta studenata Pravnih fakulteta iz Kragujevca, Beograda, Niša, Novog Sada, Podgorice, Skoplja, Zagreba, Splita, Banja Luke i Sarajeva. Organizator više naučno – stručnih tribina iz oblasti prava kao što su „Dani pravnika“ koji se svake godine održavaju na Pravnom fakultetu, takođe seminara „U susret srpskom građanskom zakoniku“ održanog na Zlatiboru februara 2017. godine.

Od 2018. do 2020. godine, zaposlen u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu na pravnim poslovima, a 4. avgusta 2020. godine imenovan za pomoćnika gradonačelnika grada Kragujevca za omladinu i saradnju sa Univerzitetom.

Član je Srpske napredne stranke.

Stefan Bulatović,
pomoćnik gradonačelnika za turizam

Rođen je 11.12.1995. godine u Kragujevcu. Završio je Ekonomski fakultet u Kragujevcu i stekao zvanje master ekonomista – međunarodna ekonomija.

U periodu od 2011-2016. godine bio je aktivan učesnik u raznim društvenim projektima u gradu. Učestvovao je u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju raznih manifestacija za mlade.

Od 2016. godine je preduzetnik i osnivač brenda „Indeks pica“ koji uspešno posluje u šest gradova u Srbiji. Govori engleski jezik.