GU za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove

Sedište: Trg slobode broj 3, Kragujevac
Matični broj (Grada): 07184069
PIB (Grada): 101982436

JBKJS: 77948
Šifra delatnosti (Grada): 8411

 

v.d.načelnika Gradske uprave za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove

Marija Šapić, diplomirani ekonomista,

Trg slobode broj 3, kancelarija broj 314
E-mail: msapic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306171

 

v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove

Dragica Andrić, master pravnik

Trg slobode broj 3, kancelarija 327

E-mail. adragica@kg.org.rs

Kontakt telefon: 306-179

U Gradskoj upravi za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove, obavljaju se poslovi:

 • uspostavljanja sistema i koordinacije poslova iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i radnih odnosa zaposlenih u upravama i stručnim službama Grada, status zaposlenih, prava i položaj funkcionera, u skladu sa zakonom,
 • izrade opštih akata iz nadležnosti ove uprave,
 • izrade predloga akata kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u upravama i  stručnim službama,
 • koordinacije i usklađivanja primene opštih akata uprava i stručnih službi u oblasti iz nadležnosti ove uprave,
 • praćenja stanja u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata, proučavanja i primene propisa iz oblasti ljudskih resursa, radnih odnosa i plata zaposlenih, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, bezbednosti i zdravlja na radu, zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa od značaja za upravljanje ljudskim resursima i radne odnose,
 • analize opisa poslova radnih mesta u upravama i stručnim službama i njihovo pravilno razvrstavanje u zvanja i vrste;
 • pripreme i izrade nacrta akta o organizaciji uprave, stručnih službi i drugih organa Grada u saradnji sa nadležnim upravama i stručnim službama,
 • davanja mišljenja na nacrt dela pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u upravama i stručnim služaba i objedinjavanje,
 • unapređenje sistema razvrstavanja radnih mesta,
 • sprovođenje postupaka zapošljavanja i izbora kandidata za rad u upravama i stručnim službama, sprovođenja procedure zasnivanja i prestanka radnog odnosa, oglašavanja i sprovođenja javnog/internog konkursa za prijem zaposlenih u radni odnos i popunjavanje radnih mesta,
 • unapređenja postupka odabira kadrova i razvoj tehnika i instrumenata za odabir,
 • pripreme i praćenja realizacije Kadrovskog plana,
 • izrade planova kadrovskih potreba i programa za unapređenje upravljanja ljudskim resursima i unapređenje kvaliteta rada kroz motivaciju i podizanje zadovoljstva zaposlenih,
 • pripreme i izrade nacrta akta o organizaciji uprave, stručnih službi i drugih organa Grada u saradnji sa nadležnim upravama i stručnim službama,
 • podrške uvođenja u posao novozaposlenih i unapređenih zaposlenih,
 • analizu individulanih potencijala za razvoj i upravljanje karijerom službenika,
 • utvrđivanje karijernih potreba službenika i sprovođenje procene potencijala za razvoj službenika i pružanje stručne pomoći u izradi individualnih planova razvoja, pripreme i sprovođenja programa obuka,
 • analize i procene potreba za stručnim usavršavanjem službenika, koordinacije, praćenja, analiziranja i vrednovanja sprovednih obuka i stručnog usavršavanja zaposlenih,
 • koordinacije procedure ocenjivanja zaposlenih, davanja smernica, uputstava i pružanja stručne podrške drugim upravama i stručnim službama u vezi sa ocenjivanjem,
 • analize rezultata postupka ocenjivanja i praćenje njegovog uticaja na razvoj        službenika,
 • savetovanja, instruktaže i koučinga rukovodilaca i zaposlenih iz oblasti ljudskih resursa,
 • saradnje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu (NAJA) u proceni potreba za stručnim usavršavanjem, kreiranju Programa obuka različitih nivoa kao i utvrđivanju kriterijuma i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja,
 • praćenja efekata razvoja i upravljanja karijerom kroz ocene učinka i praćenje motivacije i zadovoljstva poslom;
 • saradnja sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) u oblasti uspostavljanja saradnje sa Gradom a posebno u oblasti ljudskih resursa,
 • koordinacije sprovođenja disciplinskih postupaka u upravama i stručnim službama,
 • vođenja personalnih dosijea zaposlenih,
 • vođenja evidencija i statistike iz oblasti radnih odnosa, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja,
 • prikupljanja, obrade i ažuriranja podataka od značaja za upravljanje ljudskim resursima, odnosno rad sa bazom kadrovske evidencije,
 • sprovođenja procedure angažovanja lica van radnog odnosa,
 • koji se odnose na primenu posebnih pravila za nameštenike,
 • staranja o primeni sistema plata, uvećanih plata, naknada plata i troškova i drugih primanja zaposlenih,
 • staranja o kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu, zaštiti prava zaposlenih i predstavnika zaposlenih i sindikata na radu ili u vezi sa radom,
 • razvoja organizacione kuluture i etike na radu,
 • u vezi pružanja pomoći žalbenoj komisiji u postupku po žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa; izradu nacrta drugostepenih rešenja u postupku po žalbi,
 • iz oblasti bezbednosti na radu,
 • primanja, pregledanja, raspoređivanja, evidentiranja, dostavljanja u rad  pošte upućene organima, upravama i stručnim  i službama Grada,
 • evidentiranja predmeta, zaduživanja predmeta, dostavljanja predmeta i akata unutrašnjim organizacionim jedinicama, čuvanja predmeta u rokovniku, administrativno – tehničkog obrađivanja akata za sve organe, uprave i stručne službe Grada,
 • organizovanja zajedničke pisarnice, odnosno jedinstvene osnovne evidencije predmeta i jedinstvene arhive za sve organe, uprave i stručne službe Grada,
 • razvođenja, arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala i predaje arhivske građe nadležnom arhivu,
 • praćenja efikasnosti i ažurnosti rada organa, uprava i stručnih službi Grada,
 • uručenja pošte organa, uprava i stručnih službi Grada, fizičkim i pravnim licima, kao i drugim subjektima, podizanje pošte i paketa iz pošte i poštanskog pregratka (faha) kao i drugi poslovi u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast,
 • iniciranja otvaranja i organizovanja rada jedinstvenog upravnog mesta,
 • elektronskog dokumenta i elektronskog arhiviranja,
 • iz oblasti tekućeg održavanje zgrada i opreme koje koriste organi Grada, uprave i stručne službe,
 • obavljanja službenog prevoza i servisiranja vozila u svojini Grada osim vozila koja su data na korišćenje pravnim licima čiji je osnivač Grad, kao i kontrole namenskog korišćenja vozila, pogonskih goriva i opreme,
 • obezbeđivanja održavanja higijene u prostorijama koje koriste organi Grada, uprave i stručne službe, kao i kontrole higijene, lica angažovanih na održavanju higijene i namenskog korišćenja sredstava za higijenu,
 • fizičko-tehničkog i protrivpožarnog obezbeđenja, kao i kontrole obezbeđenja,
 • ugostiteljskih usluga za potrebe organa Grada, kao i kontrole pružanja i namenskog korišćenja ugostiteljskih usluga,
 • utvrđivanja ispunjenosti uslova za raspoređivanje zaposlenih i angažovanih van radnog odnosa u radnom prostoru kojim raspolažu uprave i stručne službe, u saradnji sa načelnicima uprava i rukovodiocima stručnih službi,
 • obezbeđivanja i raspoređivanja kancelarijskog nameštaja, opreme za rad i kancelarijskog materijala, u saradnji sa načelnicima uprava i rukovodiocima stručnih službi,
 • održavanja sredstava i opreme za potrebe organa Grada, uprava i stručnih službi,
 • interne finansijske kontrole i upravljanje u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u smislu organizovanja, koordinacije aktivnosti, praćenja primene, kontrole ažurnosti i poštovanja rokova, kao i izveštavanja iz domena finansijskog upravljanja i kontrole za sve uprave i stručne službe Grada, u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
 • poslovi koji se odnose na: građanska stanja (vođenja matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana za matična područja Kragujevca, kao i za opštine Peć, Istok i Klina);
 • ažuriranje dela jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Kragujevca i posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina;
 • poslovi opšte uprave u vezi sprovođenja izbora, referenduma i samodoprinosa;
 • poslovi koji se odnose na: obrazovanje, obezbeđenje funkcionisanja i rada različitih oblika mesne samouprave; pružanje pomoći organima za sprovođenja izbora, referenduma i samodoprinosa na teritoriji jedinice mesne samouprave;
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Unutrašnja organizacija Gradske uprave za ljudske resurse i zajedničke poslove

1.SEKRETARIJAT ZA UPRAVLjANjE LjUDSKIM   RESURSIMA

Radom Sekretarijata rukovodi Sekretar:
Tijana Radomirović, master pravnih nauka
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 307a
E-mail: tijana.radomirovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306157

U Sekretarijatu su obrazovana tri Odeljenja, i to:

Odeljenje za razvoj ljudskih resursa:

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
Zorica Savković, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 310
E-mail: zsavkovic@kg.org.rs
Kontakt telefon:034 306162

Odeljenje za stručno usavršavanje službenika i praćenje karijere:

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
Sanja Stojanović, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 532
E-mail: sstojanovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 060-2340401

Odeljenje za radne odnose službenika i nameštenika:

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
Ljiljana Matić, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 309
E-mail: lila@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306161

 

 1. SEKRETARIJAT ZA UPRAVLjANjE ZAJEDNIČKIM POSLOVIMA

U Sekretarijatu su obrazovana tri Odeljenja, i to:

 1. Odeljenje za zaštitu od požara, bezbednost i zdravlje na radu, fizičko tehničku zaštitu i internu podršku

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
Sandra Radosavljević, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija-galerija 1
E-mail: sradosavljevic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306166

U okviru Odeljenja za zaštitu od požara, bezbednost i zdravlje na radu, fizičko tehničku zaštitu i internu podršku

obrazovane su dve grupe, i to:

Grupa za poslove obezbeđenja
Grupom rukovodi šef grupe za poslove obezbeđenja
Miroljub Milutinović
Trg slobode broj 3, portirnica
E-mail: miroljub.milutinovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306 296

Grupa za poslove ugostiteljstva
Grupom rukovodi šef grupe za poslove ugostiteljstva
Bogdan Ćalić
Trg slobode broj 3, restoran
E-mail: bogdan.calic@kg.org.rsrestoran@kg.org.rs
Kontakt telefon: 060 2340 302

 1. Odeljenje za vozni park i održavanje poslovnih prostorija
  Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
  Marina Marković, diplomirani politikolog
  Trg slobode broj 3, kancelarija broj 107
  E-mail: marina.markovic@kg.org.rs
 2. Kontakt telefon: 060 2340 302

U okviru Odeljenja za vozni park i održavanje poslovnih prostorija obrazuju se dve grupe, i to:

Grupa za vozni park
Grupom rukovodi šef grupe
Zlatko Miljković

Trg slobode broj 3, parking
E-mail: zmiljkovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 0602340056

Grupa za održavanje poslovnog prostora
Grupom rukovodi šef grupe
Stanko Radević

Trg slobode broj 3, podrum/održavanje
E-mail: majstori@kg.org.rs
Kontakt telefon: 0602340047

 1. Pisarnica

Radom Odeljenja pisarnice, rukovodi načelnik:
Aleksandar Ilić, diplomirani ekonomista
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 306a
E-mail: ailic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306158


U okviru odeljenja pisarnice,obrazuje se služba, i to:

Služba za poslove centralne pisarnice
Službom rukovodi šef službe
Snežana Blažić

Trg slobode broj 3, kancelarija broj 306a
E-mail: sblazic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 0602340389

3.SEKRETARIJAT ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU

Radom Sekretarijata rukovodi Sekretar:
Goran Aleksić, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 326
E-mail: galeksic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306178

U Sekretarijatu su obrazovana dva Odeljenja, i to:

 1. Odeljenje za lični status građana

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:
Darko Drobnjak, diplomirani pravnik
Trg slobode broj 3, kancelarija broj 326
E-mail: dire01@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306178

 1. Odeljenje za mesnu samoupravu

Radom Odeljenja rukovodi načelnik:

Nataša Bugarčić, diplomirani pedagog

Trg slobode broj 3, kancelarija broj 326
E-mail: nbugarcic@kg.org.rs

Kontakt telefon: 034 306178

Dokumeta za preuzimanje