GU za finansije i javne nabavke

Gradskoj upravi za finansije i javne nabavke obavljaju se poslovi:

 • pripreme i izrade nacrta odluke o budžetu Grada i odluke o rebalansu budžeta (izmene i dopune odluke o budžetu) sa izradom smernica i uputstva za izradu finansijskih planova direktnih (indirektnih) korisnika budžetskih sredstava;
 • pripreme i izrade uputstava za programski budžet za definisanje programskih informacija i davanja preporuka direktnim (indirektnim) korisnicima budžetskih sredstava u vezi planiranja i sprovođenja aktivnosti na pripremi opisa programa, programskih aktivnosti i projekata, utvrđivanju rodno odgovornih ciljeva i utvrđivanju pokazatelja učinaka za praćenje postizanja ciljeva i sama izrada programskog budžeta kao deo Odluke o budžetu;
 • pripreme predloga finansijskih planova direktnih korisnika budžeta Grada i definisanje okvira za potrošnju istih u koordinaciji sa upravom za koju se izrađuje finansijski plan;
 • praćenja i kontrole izvršenja finansijskih planova direktnih korisnika budžeta Grada u koordinaciji sa upravom u čijoj je nadležnosti izvršenje finansijskog plana;
 • kontrole izrade i realizacije finansijskih planova indirektnih korisnika, a u koordinaciji sa upravom nadležnom za nadzor rada indirektnog korisnika;
 • planiranja, praćenja i kontrole rashoda i izdataka budžeta Grada uključujući i korišćenje sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve i raspoređivanje ostvarenih namenskih sredstava Grada od drugog nivoa vlasti i drugih namenskih sredstava, kao i privremene obustave izvršenja budžeta;
 • praćenja i upravljanja zahtevima za izvršenje rashoda, definisanje mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja, kao i praćenja priliva i upravljanja finansijskim sredstvima i likvidnošću odnosno praćenja i analiziranja dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda i izrade procena i planova kretanja prihoda i rashoda;
 • obezbeđenja plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza direktnih korisnika budžeta Grada;
 • praćenja i kontrole prihoda i primanja i staranja o naplati potraživanja korisnika budžeta Grada;
 • staranja o obezbeđenju potraživanja direktnih korisnika budžeta Grada;
 • kontrole novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja;
 • realizacije ugovora o kreditima Grada: povlačenje tranši kredita, upravljanje prilivima, blagovremeno servisiranje obaveza po kreditima, planiranje priliva i otplate obaveza za naredni period, izrada periodičnih izveštaja o stanju zaduženosti i obavezama i sredstvima za izmirivanje obaveza;
 • iniciranja naplate instrumentima finansijskog obezbeđenja;
 • bilansiranja prihoda i priliva i rashoda i izdataka Grada;
 • izveštavanja o izbalansiranosti prihoda i priliva i rashoda i izdataka Grada, izvršenju rashoda i izdataka, naplati prihoda i priliva i blagovremeno ukazivanje na mogućnost nastanka rizika poslovanja i posledice po ostavrivanje ciljeva, kao i predlaganje mera i akata i preduzimanje radnji koje će sprečiti nastanak rizika;
 • kontrole i odobravanja kvartalnih i mesečnih planova i kvota preuzetih obaveza direktnih korisnika budžeta Grada;
 • odobravanja zahteva za promenu aproprijacije i kvota;
 • pripreme nacrta propisa iz oblasti izvornih prihoda u saradnji sa nadležnim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišne takse, gradskog samodoprinosa i dr.);
 • davanja mišljenja na nacrte propisa i drugih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke;
 • projekcije sredstava za narednu godinu;
 • budžetskog računovodstva;
 • praćenja kretanja mase zarada korisnika budžeta Grada i dostavljanje izveštaja nadležnom ministarstvu;
 • vođenja pomoćnih knjiga i evidencija za sve uprave i stručne službe, kao i pomoćnih knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, robnog i materijalnog knjigovodstva, plata i drugih pomoćnih knjiga;
 • obračun plata, naknada i drugih primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i imenovanih lica;
 • vršenja obračuna primanja zaposlenih i angažovanih lica van radnog odnosa kod direktnih korisnika sredstava budžeta Grada;
 • izrada i izdavanje potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku;
 • vršenja obračuna prihoda Grada van poreskih propisa, evidentiranje i izdavanje potvrda o isplati obaveza prema Gradu;
 • projektovanja, ažuriranja i održavanja informacionog sistema za potrebe finansijskih poslova Uprave;
 • praćenja finansijskih efekata zakona i drugih propisa na povećanje ili smanjenje budžetskih prihoda i primanja i rashoda i izdataka;
 • praćenja, analiziranja, proučavanja i primene zakonskih i podzakonskih propisa i akata Grada iz oblasti rada trezora, sprovođenja kontrole nad poštovanjem rokova izmirenja novčanih obaveza, kao i kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada, čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Grada i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, kada su ti korisnici sredstava budžeta dužnici i ostalih propisa u svojoj nadležnosti;
 • vršenja obrade podataka o registrovanim fakturama i drugim zahtevima za isplatu u komercijalnim transakcijama korisnika sredstava budžeta Grada i na osnovu tih podataka, dostavljanje izveštaja sa podacima o neizmirenim obavezama korisnicima sredstava budžeta Grada;
 • vođenja računovodstvenih, knjigovodstvenih, finansijskih, materijalnih i pomoćnih evidencija direktnih korisnika budžeta Grada na osnovu validnih isprava, usaglašavanja potraživanja i obaveza, usaglašavanja stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnim knjigama i evidencijama;
 • u saradnji sa upravama koje vrše nadzor, pružanje pomoći u materijalno-finansijskim poslovima mesnih zajednica, kao i evidencija o učešćima građana i uplatama samodoprinosa, ustanovama, javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad;
 • pripreme završnog računa direktnih korisnika sredstava budžeta Grada i konsolidovanog završnog računa za direktne korisnike sredstava budžeta Grada koji u svom sastavu imaju indirektne korisnike sredstava;
 • izrade nacrta odluke o završnom računu budžeta Grada i konsolidovanim finansijskim izveštajima;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije dostavljene na knjiženje;
 • izrade faktura za zakup poslovnog i stambenog prostora i refakturisanja komunalnih i drugih troškova u vezi sa zakupom i korišćenjem poslovnog i stambenog prostora;
 • vođenje evidencije o namenskim sredstvima, izrada izveštaja o namenskom trošenju i u situacijama utvrđenih nenamenskih trošenja sredstava predlaganje i preduzimanje mera za ispravljanje uočenih nepravilnosti;
 • utvrđivanja poreskog tretmana obaveza i potraživanja u cilju tačnog obračuna poreza na dodatu vrednost (PDV), obračuna PDV-a i ostalih poreskih obaveza na osnovu dokumentacije dostavljene za knjigovodstveno evidentiranje i druge poslove u vezi sa finansiranjem poslova iz delokruga Grada u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;
 • upravljanja finansijskim sredstvima odnosno praćenje priliva na konsolidovani račun trezora Grada;
 • usaglašavanja obaveza i potraživanja putem Izvoda otvorenih stavki (IOS);
 • vođenja evidencije korisnika javnih sredstava, otvaranja i gašenja podračuna za sve korisnike sredstava budžeta Grada;
 • dnevnog vođenja glavne knjige i usklađivanje podataka i stanja na podračunu budžeta sa Upravom za trezor;
 • upravljanja gotovinom;
 • blagajničkog poslovanja i vođenja evidencija u skladu sa zakonom u postupku rukovanja gotovim novcem;
 • obavljanja bezgotovinskih i gotovinskih isplata za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada;
 • evidentiranja, praćenja i izveštavanja o utrošku transfernih sredstava i sredstava  donacija;
 • izrade kvartalnog izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrade izveštaja za potrebe eksterne i interne revizije i organa Grada;
 • izrade izveštaja iz svog delokruga rada, a za potrebe ostalih uprava i stručnih službi;
 • analize uslova i mogućnosti i plasiranje slobodnih sredstava;
 • vođenja evidencija i obavljanje drugih poslova u vezi sa menicama, bankarskim garancijama i drugim sredstvima obezbeđenja;
 • evidentiranja osnovnih sredstava i priprema podataka za popis finansijske i nefinansijske imovine;
 • vođenja knjigovodstevnih evidencija robnih rezervi;
 • istraživanja tržišta i efikasnog planiranja nabavki;
 • pripreme, izrade i izmene planova javnih nabavki za direktne korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim upravama;
 • pripreme, izrade i izmene plana centralizovanih javnih nabavki;
 • sprovođenja postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom za direktne korisnike budžetskih sredstava;
 • sprovođenja postupaka centralizovanih javnih nabavki za više naručilaca, u svojstvu Tela za centralizovane nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • sprovođenja postupaka javnih nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za potrebe direktnih korisnika budžetskih sredstava;
 • sprovođenja postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • pružanja konsultantskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki;
 • pružanja stručne pomoći komisijama za javne nabavke;
 • dostavljanja izveštaja Kancelariji za javne nabavke u zakonskom roku i dostavljanje podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima po zahtevu Kancelarije za javne nabavke;
 • postupanja po zahtevima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • prethodne provere zahteva za zaštitu prava u postupcima pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • izrade izveštaja za druge uprave i praćenje zakonskih propisa izrada procedura i uputstava iz svoje nadležnosti, a koje je potrebno da primenjuju sve uprave;
 • vođenja magacina i magacinskog poslovanje;
 • evidetiranja i objavljivanja podataka o javnim nabavkama na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za sve direktne korisnike budžetskih sredstava;
 • sprovođenja redovne i vanredne kontrole centarlizovanih javnih nabavki i sačinjavanja izveštaja o sprovedenim kontrolama, koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave;
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u upravi, skladu sa propisima o budžetskom sistemu;
 • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom;
 • ažuriranja internog portala Grada – elektronske baze pravnih akata novim ili izmenjenim procedurama i uputstvima, u okviru svoje nadležnosti;
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

Organizaciona struktura


VD načelnika Gradske uprave za finansije i javne nabavke: Milijana Ratković

Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 419
34000 Kragujevac
E-mail: mratkovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-202

VD zamenika načelnika Gradske uprave za finansije i javne nabavke: Danijela Sotirov Stefanović
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 434
34000 Kragujevac
E-mail: dsotirovstefanovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-217

Koordinator finansijskog informacionog sistema: Gordana Jelesijević
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 418
34000 Kragujevac
E-mail: gocaj@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-201

Sekretar Sekretarijata za poslove javnih nabavki: Saša Marković
Trg slobode 3, II sprat, kancelarija broj 211A
34000 Kragujevac
E-mail: smarkovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-287

Načelnik Odeljenja za budžet: Gordana Pavlović Đapa
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 414
34000 Kragujevac
E-mail: gordanadjapa@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-198

Načelnik Odeljenja za trezor: Ana Komatović Andonović
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 417
34000 Kragujevac
E-mail: anakomatovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-197

Načelnik Odeljenja za obračun plata, naknada i drugih primanja: Đorđe Rakić
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 435a
34000 Kragujevac
E-mail: djrakic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-180

Načelnik odeljenja finansijskih poslova uprave za finansije i javne nabavke, uprave za organe grada, uprave za propise, uprave za ljudske resurse i zajedničke poslove i organa grada: Vladimir Marić
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 402
34000 Kragujevac
E-mail: vmaric@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-181

Načelnik odeljenja finansijskih poslova uprave za komunalne poslove, uprave za inspekcijske poslove i komunalne milicije i poreske uprave: Danijela Matijašević
Trg slobode 3, VI sprat, kancelarija broj 602
34000 Kragujevac
E-mail: dmatijasevic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-176

Načelnik odeljenja finansijskih poslova za upravu za investicije i razvoj i upravu za imovinu, urbanizam i ozakonjenje: Mario Borišić
Nikole Pašića 6, II sprat, kancelarija broj 11
34000 Kragujevac
E-mail: mario.borisic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 060/2340167

Načelnik odeljenja finansijskih poslova za upravu za društvene delatnosti: Snežana Đurđević
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 401
34000 Kragujevac
E-mail: snezana.djurdjevic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-218

Načelnik odeljenja knjigovodstva osnovnih sredstava: Marko Drašković
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 436
34000 Kragujevac
E-mail: mdraskovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-219

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti
Ime i prezime:
Katarina Ristić
Trg slobode 3, II sprat, kancelarija broj 211
34000 Kragujevac
E-mail: kristic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-287

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti
Ime i prezime: Nataša Veselinović
Trg slobode 3, IV sprat, kancelarija broj 416
34000 Kragujevac
E-mail: nveselinovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034/ 306-200

 

Dokumenta za preuzimanje