Registar izvora zagađivanja

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS«, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon) i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016), Grad Kragujevac vodi Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine.

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja, koji je sastavni deo prvilnika.

Za potrebe registra prikupljaju se podaci o:

  • zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2;
  • zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3;
  • zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4;
  • za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br.1. Lista 2.

Podaci za registar dostavljaju se na obrascima, i to

1) Obrazac br. 1– Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2 – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3– Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4 – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5 – Upravljanje otpadom.

Obrasci se popunjavaju u elektronskoj formi u skladu sa Uputstvom, a materijal dostavlja na sledeći način:

1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica,
2) jedan komplet obrazaca elektronski na CD-u ili na imejl-adrese:

dnovakovic@kg.org.rs
ivanaantonijevic@kg.org.rs

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine, na sledeću adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, Trg slobode br. 3, 34000 Kragujevac. U slučaju pitanja ili nedoumica oko dostavljanja podataka možete se obratiti Odeljenju za za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine na kontakt telefon 034/306 186.

 

Dokumenta za preuzimanje