GU za propise

Vesna Stanišić, master pravnik, VD načelnika Gradske uprave
Adresa: Trg slobode broj 3.
III sprat, kancelarija broj 302.
34 000 Kragujevac
T: +381 34 306 152
Email: vstanisic@kg.org.rs
Email: propisi@kg.org.rs

 

Gradska uprava za propise obavlja normativne, stručno-operativne i  administrativno-tehničke poslove u vezi sa praćenjem i unapređenjem rada sistema lokalne samouprave, staranje i davanje stručnih mišljenja o usaglašenosti opštih akata sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima, Statutom Grada i drugim opštim aktima organa Grada, u postupku njihove pripreme i predlaganja, kao i njihovoj normativno - tehničkoj i jezičkoj ispravnosti; ostvarivanje saradnje i pružanje stručne pomoći i davanje mišljenja upravama i stručnim službama u postupku pripreme nacrta i predloga akata iz njihove nadležnosti; davanje i drugih pravnih mišljenja gradonačelniku i Gradskom veću; praćenje propisa iz delokruga nadležnosti lokalne samouprave i iniciranje donošenja/ izmene/dopune akata iz nadležnosti organa Grada, kao i druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim aktima ili aktima nadležnih organa Grada.

 

U Gradskoj upravi za propise obavljaju se poslovi:

 • davanja stručnih mišljenja o saglasnosti nacrta ili predloga opštih akata koje izrađuju /pripremaju uprave, stručne službe Grada sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima, Statutom Grada i drugim opštim aktima organa Grada, kao i njihovoj ispravnosti u pogledu pravne tehnike i sistematike, terminološke/ jezičke ujednačenosti i međusobne usklađenosti,
 • pripreme /izrađivanja jedinstvene metodologije, odnosno metodoloških pravila za izradu opštih akata koje donose nadležni organi Grada i davanja instrukcija i uputstava nadležnim upravama i stručnim službama u postupku pripreme nacrta i predloga akata vezanim za pripremu akata, u skladu sa jedinstvenim metodološkim pravilima,
 • pružanja stručne pomoći upravama i stručnim službama u postupku: izrade/pripreme normativno - pravnih, odnosno opštih ili pojedinačnih akata iz delokruga njihove nadležnosti ili nacrta i predloga istih; izrade poslovnih/administrativnih postupaka i procedura; pripreme/izrade prečišćenih tekstova opštih akata iz nadležnosti organa, uprava i stručnih službi Grada; pripreme/izrade autentičnog tumačenja opštih akata koje donose nadležni organi Grada; pripreme odgovora Ustavnom sudu u vezi sa predlozima za pokretanje postupaka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti akata donetih od strane nadležnog organa Grada, kao i pripreme odgovora nadležnim državnim ili pravosudnim organima i drugo,
 • praćenja propisa, odnosno praćenja donošenja ili izmene i dopune propisa (zakona i podzakonskih akata) u oblasti lokalne samouprave, kao i drugih oblasti iz delokruga nadležnosti Grada, organa, uprava i stručnih službi Grada i u skladu sa tim iniciranje postupka pripreme/izrade nacrta ili predloga opštih i pojedinačnih akata organa Grada (odluka, pravilnika, procedura, uputstava itd), koordinacija aktivnosti i kontrola ažurnosti i poštovanja rokova,
 • pripreme predloga prečišćenih tekstova opštih akata donetih od strane nadležnih organa Grada;
 • koordinacije aktivnosti i kontrole ažurnosti i poštovanja rokova, kao i usaglašavanje rada uprava, stručnih službi i pravnih lica čiji je osnivač Grad u postupku izrade /pripreme normativno - pravnih akata, odnosno nacrta ili predloga opšteg aka iz delokruga njihove nadležnosti, kada se opštim aktom reguliše više oblasti,
 • primene republičkih i gradskih propisa, promenu poslovnih/administrativnih procedura, obrazaca i sl,
 • vezani za praćenje, uspostavljanje i ažuriranje baze upravne i sudske prakse koja se odnosi na poslove iz nadležnosti organa Grada,
 • ažuriranje internog portala Grada - elektronske baze pravnih akata kojima se regulišu poslovi iz delokruga nadležnosti Grada novim ili izmenjenim zakonskim i podzakonskim aktima, od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave,
 • uređenja i izdavanja „Službenog lista grada Kragujevca“,
 • ostvarivanja saradnje sa republičkim organima, organima drugih lokalnih samouprava ili domaćih i međunarodnih organizacija u postupcima izrade/pripreme zakona ili podzakonskih akata od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave,
 • pripreme/izrade izveštaja o radu Uprave, kao i pružanje pomoći upravama u postupku pripreme/izrade izveštaja o njihovom radu i aktivnostima, a sve u cilju njihovog ujednačavanja i zajedničkog prezentovanja nadležnim organima Grada,
 • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
 • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

 

U okviru Gradske uprave obrazovane su osnovne unutrašnje organizacione jedinice, prema poslovima koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost i to:

 

 • Odeljenje za kontrolu opštih akata,
 • Odeljenje za pripremu opštih i pojedinačnih akata,
 • Odeljenje za praćenje i primenu propisa i upravne prakse.

Podaci o zaposlenima u Gradskoj upravi za propise

Ljiljana Lazarević Sarić, master pravnik, načelnik Odeljenja za pripremu opštih i pojedinačnih akata

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 313

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 165

E ljsaric@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

 

Jasna Milojević – diplomirani ekonomista, Koordinator za finansijske poslove i koordinaciju rada i aktivnosti sa upravom nadležnom za finansije

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 302

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 154

E jmilojevic@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

 

Marijana Vučićević – master pravnik, Normativno-pravni poslovi

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi za propise

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 302

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 153

E marijana.vucicevic@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

 

Nenad Pršić – diplomirani pravnik, Studijsko analitički poslovi kontrole opštih akata

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Gradskoj upravi za propise

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 313

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 165

E nprisic@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

 

Biljana Petrović – diplomirani ekonomista, Analitički i evidencioni poslovi Uprave

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 302

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 153

E biljana.petrovic@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

 

Elizabeta Vukašinović, Administrativno-tehnički poslovi Uprave

Adresa: Trg slobode broj 3

III sprat, kancelarija broj 302

34 000 Kragujevac

T +381 34 306 153

E evukasinovic@kg.org.rs

E propisi@kg.org.rs

Dokumenta za preuzimanje