Akta inspekcijskih službi

Gradska Turistička inspekcija

Gradska Turistička inspekcija

GTI KG 08 radno vreme.pdf
GTI KG 07 seoska turisticka preduzetnici.pdf
GTI KG 06 seoska turisticka fizicka lica.pdf
GTI KG 05 domaca radinost preduzetnici.pdf
GTI KG 04 domaca radinost fizicka lica.pdf
GTI KG 03 ugostiteljski objekti za smestaj nekategorisani.pdf
GTI KG 02 ugostiteljski objekti za smestaj kategorisani.pdf
GTI KG 01 ugostiteljski objekti ishrana i pice.pdf

Komunalni inspektorat

Komunalni inspektorat

KONTROLNA LISTA na osnovu Odluke o održavanju javnih zelenih površina.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o komunalnom redu.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o javnim parkiralištima.doc
Zapisnik o inspekcijskom nadzoru.doc
Kontrolna lista za obavljanje komunalne delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene.doc
Kontrolna lista pogrebna delatnost.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o uslovima snabdevanja toplotnom energijom.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o snabdevanju vodom za piće.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o sahranjivanju i grobljima.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o podizanju i održavanju spomenika.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o pijacama.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja.doc
Kontrolna lista na osnovu Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja.doc

Građevinski inspektorat

Građevinski inspektorat

Za inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta.doc
Za inspekcijski nadzor po rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji.doc
Za inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja.doc
Za inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta.doc
Redovan inspekcijski nadzor održavanje zgrade.doc
Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova.doc

Saobraćajni inspektorat

Saobraćajni inspektorat

KONTROLNA LISTA na osnovu Odluke o stajalištima.doc
KL na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.doc
KL na osnovu Odluke o ulicama lokalnim i nekategorisanim putevima.doc
KL na osnovu Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju.doc

Inspektorat za zaštitu životne sredine

Inspektorat za zaštitu životne sredine

Zaštita od nejonizujućih zračenja Kontrolna Lista 3.doc
Zaštita od nejonizujućih zračenja Kontrolna Lista 2.doc
Zaštita od nejonizujućih zračenja Kontrolna Lista 1.doc
Kontrolna lista zaštita vazduha.doc
Kontrolna lista zaštita od buke u životnoj sredini.doc
Kontrolna lista za tretman otpadnih ulja za dobijanje proizvoda.doc
Kontrolna lista za tretman otpada.doc
Kontrolna lista za skladištenje otpada.doc
Kontrolna lista za otpadnu gumu.doc
Kontrolna lista za otpadna vozila.doc
Kontrolna lista za otpadna ulja.doc
Kontrolna lista za dokumentaciju.doc
Kontrolna lista za deponije.doc
Kontrolna lista studija o proceni uticaja.doc
Dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine.doc

Inspekcijski nadzor u oblasti prosvete i sporta

Inspekcijski nadzor u oblasti prosvete i sporta

Kontrolna lista 5 SPORTSKI STRUČNjACI.doc
Kontrolna lista 4 SPORTSKA PRAVILA.doc
Kontrolna lista 3 OBJEKTI I OPREMA.doc
Kontrolna lista 2 SPORTISTI.doc
Kontrolna lista 1 OPŠTI DEO.doc

Rešenja i izveštaji