GU za društvene delatnosti

Tamara Jovanović, diplomirani ekonomista, VD načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti

Adresa: Cara Lazara br.15

Telefon: 034/30 22 88
Mejl adresa: tjovanović@kg.org.rs

Adresa sedišta: Cara Lazara br.15, 34000 Kragujevac

Matični broj: 07184069
PIB: 101982436


Gradska uprava za društvene delatnosti
 obavlja stručne, normativno-pravne, upravno-pravne, studijsko-analitičke, operativne, administrativno-tehničke i druge poslove iz oblasti: dečije, socijalne, boračko invalidske zaštite, prihvata, smeštaja i zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica; zdravstvene zaštite, javnog zdravlja,  predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih učeničkog standarda; kulture, informisanja, sporta i omladine; rodne ravnopravnosti, ljudskih, manjinskih prava i borbe protiv trgovine ljudima; civilnog sektora (udruženja / organizacija građana u različitim oblastima), vera i verskih zajednica; građanskih stanja, biračkog spiska, mesne samouprave, pravne pomoći, kao i druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim aktima ili aktima nadležnih organa Grada, u oblastima iz svoje nadležnosti.

U Gradskoj upravi za društvene delatnosti, obavljaju se poslovi:


a) dečije, socijalne, boračko invalidske zaštite, prihvata, smeštaja i zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica,

b) zdravstvene zaštite, javnog zdravlja,

v) obrazovanja i predškolskog vaspitanja,

g) kulture, informisanja, sporta i omadine,

d) rodne ravnopravnosti, ljudskih i manjinskih prava,

đ) civilnog sektora i vere,

e) pravne pomoći.


U Gradskoj upravi za društvene delatnosti obavljaju se i poslovi
vezani za:

  • vršenje osnivačkih prava na ustanovama u oblasti iz nadležnosti uprave, čiji je osnivač Grad ( predškolskog vaspitanja, obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i dr.) i to: pripreme nacrta osnivačkih akata ili izmene i dopune osnivačkih akata; akata o davanju saglasnosti na statut, izmene i dopune statuta, kao i drugih akata o davanju saglasnosti na akta ustanova, koje daju nadležni organi organi Grada, stvaranja uslova za rad i ostvarivanja programa ustanova, obezbeđivanja sredstava za finansiranje tekućeg (redovnog) održavanja objekata ustanova, obezbeđivanja sredstava za finansiranje delatnosti ustanova, kao i sredstava potrebnih za finansiranje tekućih rashoda i izdataka, u skladu sa zakonom i aktima nadležnih organa Grada, pripreme akata o davanju saglasnosti na cene usluga, kontrolu nad radom ustanova, realizacijom programa rada i finansijskih planova ustanova, primenom kolektivnih ugovora i pravilnika o radu ( ukoliko nije zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca) ; davanje smernica/ instrukcija za izradu strateških dokumenata, programa/planova rada, kao i finansijskih planova; analiza poslovanja i izveštaja o radu ustanova, radi predlaganja mera za njihovo unapređenje; iniciranja i izrada nacrta akata koje donose nadležni organi Grada u cilju koordinacije i efikasnijeg rada ustanova, drugi poslovi vezani za vršenje osnivačkih prava i nadzora nad radom i funkcionisanjem ustanova ( iz nadležnosti uprave) čiji je osnivač Grad propisanih zakonom, podzakonskim aktima i aktima nadležnih organa Grada;
  • pripremu predloga programa raspodele budžetskih sredstva za određenu budžetsku godinu, za oblasti iz delokruga Uprave ,
  • koji se odnose na donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki uprave u saradnji sa upravom nadležnom za finansije i javne nabavke,
  • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
  • izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
  • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
  • kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Unutrašnja organizacija Gradske uprave za društvene delatnosti:


Sekretarijat za obrazovanje, sport i dečiju zaštitu

Sekretar sekretarijata za obrazovanje, sport i dečiju zaštitu

Ljiljana Marinković

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: ljiljanam@kg.org.rs

 

Odeljenje za obrazovanje, sport i omladinu, načelnik odeljenja

Snežana Slavujac

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: snezana.slavujac@kg.org.rs

 

Odeljenje za obrazovanje, sport i omladinu, Grupa za pripremu finansijskih planova i kontrolu namenskog trošenja budžetskih sredstava, šef grupe

Sandra Banković

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: sandra.bankovic@kg.org.rs

 

Odeljenje za dečiju zaštitu, načelnik odeljenja

Milomirka Leković

Andresa: Save Kovačevića 30

Telefon: 034/33 55 69

Mejl adresa: milomirkal@kg.org.rs

 

Sekretarijat za društvene delatnosti

 

Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

 

Odeljenje za socijalnu zaštitu, načelnik odeljenja

Lela Petrović

Andresa: Trg Slobode 3

Telefon: 034/30 61 79

Mejl adresa: lelapetrovic@kg.org.rs

 

Poverenik za prognana, izbegla i interno raseljena lica

Dragana Pešić

Adresa: Laze Marinkovića 60

Teelfon: 034/ 35 29 58

Mejl adresa: kgpoverenik@kg.org.rs

 

Odeljenje za socijalnu zaštitu, Služba za poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite, šef grupe

Marija Veličković

Andresa: Trg Slobode 3

Telefon: 034/30 61 60

Mejl adresa: mvelickovic@kg.org.rs

 

Odeljenje za javno zdravlje, načelnik odeljenja

Svetlana Petronijević

Andresa: Trg Slobode 3

Telefon: 034/30 62 70

Mejl adresa: svetlana.petronijevic@kg.org.rs

 

Odeljenje za kulturu i informisanje, načelnik odeljenja

Nataša Pešić Radosavljević

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: npesic@kg.org.rs

 

Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnoprvnost i prevenciju trgovine ljudima, načelnik odeljenja

Ivana Obradović Stanić

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: ivana.obradovic@kg.org.rs

 

Odeljenje za saradnju sa civilnim sektorom, načelnica odeljenja

Aleksandra Mladenović

Andresa: Cara Lazara 15

Telefon: 034/30 22 88

Mejl adresa: amladenovic@kg.org.rs

 

Odeljenje pravne pomoći, načelnik odeljenja

Biljana Katušić

Andresa: Trg Slobode 1

Telefon: 034/36 62 38

Mejl adresa: bkatusic@kg.org.rs

 

Lica odgovorna za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja: 

 

Sanja Perović, diplomirani pravnik

Telefon:  034/306160

Mejl adresa: sperovic@kg.org.rs