JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO – JUM - EUK

Grad Kragujevac i Centar za socijalni rad „Solidarnost“ korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica u Centru za socijalni rad, kao posebno osetljivoj društvenoj grupi, omogućavaju istovremeno ili olakšano ostvarivanje i drugih prava, a među njima pravo na priznavanje statusa energetski zaštićenog kupca električne energije ili prirodnog gasa, odnosno toplotne energije, kroz formiranje jedinstvenog upravnog mesta.

Prilikom podnošenja zahteva Centar za socijalni rad „Solidarnost“ će izdati potvrdu stranci o prijemu zahteva za sticanje energetski ugroženog kupca, a podnosilac zahteva daje pristanak u vidu izjave, da Centar za socijalni rad „Solidarnost“ može nakon donošenja pozitivnog rešenja o priznavanju prava iz svoje nadležnosti, dostaviti predatu dokumentaciju Gradskoj upravi na dalje postupanje i odlučivanje o pravu na priznavanje statusa energetski zaštićenog kupca, električne energije ili prirodnog gasa, odnosno toplotne energije.

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ će nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave za društvene delatnosti na dvonedeljnom nivou (svakog drugog petka u mesecu do 12:00 sati) putem redovne pošte/kurira i putem emaila, da dostavi original pozitivno rešenje o stvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, sa kontakt podacima lica koje je ostvarilo to pravo, zahtev stranke za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca sa pratećom dokumentacijom: račun za utrošenu energiju korisnika, primerak očitane lične karte, izjavu o saglasnosti stranke o obradi ličnih podataka i ugovor, javnu ispravu ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju drugo lice, u roku od 3 dana od dana donošenja rešenja.

Gradska uprava za društvene delatnosti će na osnovu dostavljenog pozitivnog rešenja o ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, računa za utrošenu energiju i zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca sa pratećom dokumentacijom (primerak očitane lične karte, izjavu o saglasnosti stranke o obradi ličnih podataka i ugovor, javnu ispravu ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju drugo lice), doneti rešenje o ostvarivanju prava na priznavanje statusa energetski zaštićenog kupca za to lice, u roku od najkasnije 30 dana od dana prijema rešenja, zahteva stranke i prateće dokumentacije.

Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji (video)