Zaštita prava pacijenata

 

Ovde možete dobiti informacije o zaštiti prava pacijenata.

 

Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Biljana Tomić, dipl.pravnik

br. mob. tel. 060/234 0368
fiksni telefon: 034/306 147

Gradska uprava za društvene delatnosti
Odeljenje za javno zdravlje
Trg slobode broj 3
Kancelarija 216 / II sprat

Zaštita prava pacijenata

 

Zaštita prava pacijenata saglasno Zakonu o pravima pacijenata (“Sl. glasnik RS“ br.45/13) u gradu Kragujevcu, obezbeđuje se preko savetnika prava pacijenata i Saveta za zdravlje.

Pacijenti/građani koji smatraju da im je povređeno pojedinačno pravo u oblasti zdravstvene zaštite, mogu se obratiti savetniku prava pacijenata, koji je dužan da utvrdi sve okolnosti i činjenice u vezi sa prigovorom i dostavi izveštaj podnosiocu prigovora.

Prigovor se može podneti za svaku povredu prava pričinjenu u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, visokoškolskoj ustanovi zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavlja i određene poslove iz zdravstvene delatnosti i zdravstvenog osiguranja na teritoriji grada Kragujevca.

Ukoliko je podnosilac prigovora nezadovoljan izveštajem savetnika prava pacijenata, može se obratiti Savetu za zdravlje, koji je dužan da postupi po prigovoru i dostavi izveštaj podnosiocu.

.....

Savet za zdravlje Grada Kragujevca

 

U cilju stvaranja široke partnerske mreže na nivou lokalne zajednice, obrazovan je Savet za zdravlje grada Kragujevca, 9. marta 2013.godine, kao radno telo Gradskog veća. Nastao je kao rezultat saradnje grada Kragujevca sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom zdravlja RS, u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO“.

Savet je obrazovan radi sprovođenja nadležnosti lokalne samoupravi pre svega u oblasti javnog zdravlja, zaštite prava pacijenata, kao i drugim oblastima, sa krajnjim ciljem unapređanja zdravlja i zdravstvenog sistema na nivou grada.

Savet za zdravlje grada Kragujevca, u sadašnjem sazivu  radi u sledećem sastavu:

1.1. predsednik:

– Dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu,

1.2. članovi:

 1. Dr Zoran Kecojević, Zavod za stomatologiju Kragujevac,
 2. Prim. dr Slavica Lončar, Dom zdravlja Kragujevac,
 3. Dr Gordana Đokić, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac,
 4. Dr Nada Milovanović, Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac,
 5. Dipl. farm. Vera Pantović, Apotekarska ustanova Kragujevac,
 6. Prof. dr Slobodan Milisavljević, Univerzitetski klinički centar Kragujevac,
 7. Spec. dr med. Nebojša Ranković, Institut za javno zdravlje Kragujevac,
 8. Nevenka Bogdanović, Crveni krst Kragujevac,
 9. Predrag Ivković, Centar za socijalni rad ”Solidarnost” Kragujevac,
 10. Borko Marinković, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kragujevac,
 11. Danijela Nešović, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kragujevac,
 12. Dejan Đokić, Republički fond za zdravstveno osiguranje Filijala Kragujevac,
 13. Tamara Jovanović, v.d. načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Saveta obavlja koordinatorka Saveta Svetlana Petronijević, Gradska uprava za društvene delatnosti, Sekretarijat za društvene delatnosti, Odeljenje za javno zdravlje.


Zadaci Saveta za zdravlje grada Kragujevca su:

1) u oblasti zaštite prava pacijenata:

 • razmatranje prigovora o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica;
 • obaveštavanje podnosioca prigovora i pružaoca zdravstvene usluge na koga se prigovor odnosi o utvrđenim činjenicama i davanje odgovarajućih preporuka;
 • razmatranje izveštaja savetnika pacijenata, praćenje ostvarivanja prava pacijenata i predlaganje mera za zaštitu i promociju prava pacijenata;
 • podnošenje godišnjeg izveštaja o radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata Gradskom veću i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, a radi informisanja i ostvarivanja potrebne saradnje i Zaštitniku građana.

2) u oblastima javnog zdravlja iz člana 5. Zakona o javnom zdravlju:

 • međusektorska saradnja, koordinacija, podsticanje, organizacija i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblasti delovanja javnog zdravlja na nivou grada, zajedničkom aktivnošću sa organima grada, nosiocima aktivnosti i drugim učesnicima u sistemu javnog zdravlja;
 • praćenje izveštaja Instituta za javno zdravlje Kragujevac o analizi zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji grada, koji za to namenski opredeli sredstva u okviru posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja iz člana 14. Zakona o javnom zdravlju, kao i predlaganje mera za njihovo unapređenje, uključujući mere za razvoj integrisanih usluga u gradu;
 • donošenje predloga plana javnog zdravlja na nivou grada, koji usvaja Skupština grada i praćenje njegovog sprovođenja kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja;
 • iniciranje i praćenje sprovođenja aktivnosti promocije zdravlja i sprovođenja mera za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanja i suzbijanja zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti, povreda i faktora rizika na teritoriji grada kroz posebne programe iz oblasti javnog zdravlja;
 • davanje mišljenja na izveštaj o ostvarivanju posebnih programa u oblasti javnog zdravlja, koje donosi grad;
 • učestvovanje u različitim oblastima delovanja javnog zdravlja u kriznim i vanrednim situacijama iz člana 11. Zakona o javnom zdravlju;
 • jačanje kapaciteta nosilaca aktivnosti i učesnika u oblastima delovanja javnog zdravlja;
 • obaveštavanje javnosti o svom radu;
 • davanje podrške radu i razvoju nosioca aktivnosti i učesnika u sistemu javnog zdravlja na teritoriji grada, u skladu sa Zakonom o javnom zdravlju;
 • podnošenje izveštaja o radu i preduzetim merama Gradskom veću i Institutu  za javno zdravlje Kragujevac u oblastima delovanja javnog zdravlja.

3) drugi poslovi i zadaci u cilju unapređenja zdravlja stanovništva i zdravstvenog sistema grada u skladu i na način određen odredbama Statuta grada Kragujevca, Poslovnika o radu Gradskog veća i Poslovnika o radu Saveta za zdravlje i to:

 • praćenje i koordinacija rada ustanova primarne zdravstvene zaštite;
 • unapređenje pristupačnosti i ujednačenosti korišćenja primarne zdravstvene zaštite na teritoriji grada;
 • predlaganje i preduzimanje mera sa krajnjim ciljem unapređenja efikasnosti rada i zadovoljstva korisnika;
 • izrada strateških dokumenata kojima se usmerava razvoj zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca;
 • utvrđivanje prioriteta u zdravstvenoj zaštiti i briga o njihovom sprovođenju;
 • unapređenje odnosa sa republičkim i regionalnim institucijama, ustanovama i organizacijama i slično.

Savet može obrazovati radna tela, kojima će poveriti vršenje određenih stručnih poslova za uža područja delovanja, u cilju kvalitetnijeg sprovođenja aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti. U tom smislu Savet je obrazovao sledeća radna tela:

 • Radnu grupu za izradu Strategije zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period od 2017-2020.godine,
 • Radnu grupu za izradu Plana javnog zdravlja grada Kragujevca za period 2019-2026.god.
 • Radnu grupu za izradu Akcionog plana u okviru Plana javnog zdravlja grada Kragujevca za period 2019-2026.god.KONTAKT Savet za zdravlje grada Kragujevca

Predsednica dr Gordana Damnjanović,
spec. menadžmenta u zdravstvu
adresa: Trg slobode broj 3
II sprat, kancelarija 216 Kragujevac
telefoni: 034/306-147
email: savetzazdravljekg@kg.org.rs

Koordinatorka Svetlana Petronijević
adresa: Trg slobode broj 3
II sprat, kancelarija 217 Kragujevac
telefoni: 034/306-270
email: svetlana.petronijevic@kg.org.rs