Lokalni antikorupcijski forum

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) grada Kragujevca

Telo za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana ili Lokalni antikorupcijski forum (LAF) je nezavisno telo čiji su članovi izabrani na javnom konkursu. Lokalni antikorupcijski forum grada Kragujevca je imenovan na sednici Skupštine grada Kragujevca 13. septembra 2019. godine, u sledećem sastavu: Zorica Sorak, Zoran Jovanović, Bojana Milikić, Dragana Spasić i Nikola Ivković.

Zorica Sorak

Zorica Sorak, predsednica LAF-a grada Kragujevca je po zanimanju profesorka srpskog jezika i književnosti, zaposlena u osnovnoj školi „Stanislav Sremčević“.

G-đa Sorak je master obrazovnih politika i doktorand, kao i trener Agencije za borbu protiv korupcije za oblast „Etika i integritet u javnom sektoru“ i realizator programa stručnog usavrašavanja Nacionalne akademije za javnu upravu.
Aktivna je u organizacijama civilnog društva koje se bore protiv korupcije.

Udata je i majka troje dece.

Bojana Milikić

Bojana Milikić je zamenik predsednika LAF-a grada Kragujevca, rođena 06.08.1984. godine u Kragujevcu.

Završila je Prvu kragujevačku gimanziju, potom Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, gde je stekla zvanje diplomirani biolog. Doktorand je na Fakultetu medicinskih nauka i zaposlena u Kliničkom centru Kragujevac.

Udata je i majka jednog deteta.

Dragana Spasić

Dragana Spasić rođena je 1991. godine u Leskovcu.

a Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, završila je, kao student generacije, osnovne akademske studije prava, a potom i master akademske studije prava, čime je stekla zvanje master-pravnik.

Trenutno je doktorand na pomenutom fakultetu, gde je i zaposlena kao saradnik u zvanju asistenta za užu krivičnopravnu naučnu oblast.

Ivan Lazić

Ivan Lazić je rođen 29.11.1980. godine u Kragujevcu, po zanimanju je magistar političkih nauka.

Završio je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni odnosi, specijalističke studije iz oblasti terrorizma i organizovanog kriminala na Fakultetu političkih nauka, a potom i magistarske studije na istom fakultetu.

Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka iz oblasti političke teorije i metodologije političkih nauka. Zaposlen je u Gradskoj upravi Kragujevca od 01.08.2005. godine, Odeljenje za poslove međunarodne i unutrašnje saradnje kao savetnik.

Rešenjem Gradonačelnika od 23.02.2018. godine imenovan je kao lice zaduženo za koordinaciju odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti iz Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Kragujevac.

Nikola Ivković

Nikola Ivković rođen je 01.10.1989. godine u Kragujevcu.

Asistent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Bavi se uvodnim istraživanjima na temu države i prava, ljudskim pravima i odnosom građana i javne vlasti.

Zoran Jovanović

rof. dr Zoran Jovanović je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 01.06.2001. godine. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na užoj upravnopravnoj naučnoj oblasti. U septembru 2020. godine izabran je za šefa Katedre za upravno, radno i socijalno pravo.

Magistarsku tezu pod naslovom „Ombudsman i funkcionisanje javne uprave“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2006. godine (mentor prof. dr Branislav Marković). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Novi javni menadžment i reforma državne uprave u Srbiji“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2012. godine (mentor prof. Predrag Dimitrijević).

Oženjen je i otac dvoje dece.

LAF grada Kragujevca ima sledeće nadležnosti:

  • Usvaja akte o svom radu;
  • Utvrđuje internu podelu uloga i odgovornosti za praćenje određenih oblasti, aktivnosti i mera, održava redovne sednice i tematske sastanke otvorene za javnost;
  • Poziva gostujuće govornike, stručna lica, predstavnike organizacija civilnog društva, institucije od značaja za lokalnu zajednicu, predstavnike medija i druge bitne aktere na tematske sednice, konsultuje alternativne izvore podataka, pregleda i analizira podatke, informacije o toku procesa, poštovanju rokova i napretku u primeni LAP-a, analizira i daje kvalitativnu ocenu realizovanih aktivnosti, mera i postignutih rezultata i kvalitativnu ocenu pristiglih dokumenata koji su rezultat primene LAP-a, priprema periodične izveštaje koje upućuje odgovornim subjektima za realizaciju mera  i aktivnosti, javno predstavlja rezultate primene LAP-a i informiše medije o svom radu, daje preporuke za unapređenje, prima predstavke o neprimenjivanju ili kršenju LAP-a, prima predloge i inicijative građana i drugih zainteresovanih strana i postupa sa njima na način i u roku propisanom aktom o praćenju primene LAP-a, promoviše inicijative za suzbijanje korupcije u lokalnoj zajednici, informiše donosioce odluke na lokalnom nivou o problemima i izazovima u oblasti borbe protiv korupcije i predlaže inovativna rešenja, unapređenja i revidiranje LAP-a, Skupštini grada dostavlja i predstavlja godišnji ili konačni izveštaj o praćenju i obavlja druge poslove koji se odnose na praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a.

LAF grada Kragujevca ima sekretara i  koordinatora za praćenje primene LAP-a, koji je stalno zaposlen u Gradskoj upravi i pruža profesionalnu, stručnu i administrativno-tehničku podršku LAF-u, organizuje sastanke i druge aktivnosti Foruma, učestvuje u pripremi pozivnih pisama i dnevnog reda za redovne i tematske sednice, učestvuje u pripremi materijala za rad članova Foruma, učestvuje u prikupljanju informacija  iz alternativnih izvora podataka, vodi zapisnik i učestvuje u pripremi izveštaja o održanim redovnim sednicama i tematskim sastancima Foruma, prikuplja i vodi evidenciju o pristiglim predstavkama, zahtevima, predlozima i inicijativama građana i članova LAF-a, učestvuje u pripremi podataka, informacija, tekstova i dokumentacije o radu Foruma za objavljivanje na veb-sajtu grada, i po potrebi, obezbeđuje drugu tehničku i profesionalnu podršku LAF-u.

Koordinator za rad LAF-a grada Kragujevca je Ivan Lazić, magisatar političkih nauka, stalno zaposlen u Gradskoj upravi za poslove organa Grada koji je imenovan rešenjem Gradonačelnika od 23.02.2018. godine.

 

Dokumenta za preuzimanje