Objedinjena procedura

Opšte informacije i kontakti

Objedinjena procedura je propisana Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19- dr. zakon, 9/20 i 52/21) i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 68/19).

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javni ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

Naziv nadležnog organa za sprovođenje objedinjene procedure: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINSKE POSLOVE, URBANIZAM, IZGRADNjU I OZAKONjENjE – SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I IZGRADNjU

Adresa sedišta: KRAGUJEVAC, Trg slobode broj 3
Matični broj: 07184069
Poreski identifikacioni broj: 101982436

V.D. načelnika Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje je: Ljiljana Pršić,
kontakt telefon: 034/ 306-172,
e–mail: ljprsic@kg.org.rs

V.D. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje je: Ivana Todorović,
kontakt telefon: 034/ 306-172,
e–mail: ivanat@kg.org.rs

Sekretar Sekretarijata za urbanizam i izgradnju je: Ljiljana Sekulić,
kontakt telefon: 034/ 306-228,
e–mail: ljsekulic@kg.org.rs

Naziv nadležnih organizacionih jedinica za sprovođenje objedinjene procedure u okviru Gradske uprave su: Odeljenje za poslove  objedinjene  procedure i Odeljenje za poslove  izgradnje.

Načelnik Odeljenja za poslove objedinjene procedure je: Milijana Nikolić,
kontakt telefon: 034/306-244,
e-mail: milijananikolic@kg.org.rs

Načelnik Odeljenja za poslove izgradnje je: Ana Milosavljević,
kontakt telefon: 034/306-236,
e-mail: amilosavljevic@kg.org.rs

Radno vreme Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje je od 7,30 do 15,30 časova.

Zahtevi za određenu fazu objedinjene procedure (lokacijski uslovi, građevinska dozvola, rekonstrukcija, adaptacija, upotrebna dozvola i dr.), podnose se gradu Kragujevcu, Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje – Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva kroz Centralizovani informacioni sistem za elektronsko podnošenje prijava.

Sistemu za elektronsko podnošenje prijava, pristupa se preko internet prezentacija:

Svi konačni dokmenti, rešenja i zaključci, objavljuju se na zvaničnoj objavi na sajtu APR-a.

Na navedenim sajtovima mogu se pronaći sva potrebna tehnička i korisnička uputstva za podnosioce zahteva.

Registar objedinjenih procedura

U skladu sa članom 8v Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, kao nadležni organ, sprovodi objedinjenu proceduru tako što vodi elektronsku, javno dostupnu bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta.

Podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta kao i akta nadležnih organa za koje je propisano da se objavljuju na internet stranici nadležnog organa, javno su dostupni u elektronskom obliku preko internet strane nadležnog organa i Agencije za privredne registre svim zainteresovanim licima, radi uvida i preuzimanja, u obimu u kome se obezbeđuje zaštita autorskog prava, poslovne tajne i podataka o ličnosti.

Akta nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja izdata u okviru objedinjene procedure, kao i sva dokumentacija priložena odnosno pribavljena u postupku objedinjene procedure mogu se preuzeti ovde.

TAKSE I NAKNADE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI

 

Prilikom podnošenja zahteva odnosno prijave za određenu fazu objedinjene procedure, kroz Centralni informacioni sistem (CIS), podnosilac zahteva uz zahtev prilaže u pdf formatu, potpisan elektronskim kvalifikovanim potpisom:

 • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi,
 • dokaz o plaćenoj naknadi za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura i
 • dokaz o plaćenoj naknadi troškova organa grada Kragujevca.

 REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Visina republičke administrativne takse propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispr., 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - uskl. din. izn., 55/12- uskl. din. izn., 93/12, 47/13-uskl. din. izn., 65/13 - dr. zakon, 57/14-uskl. din. izn., 45/15-uskl.din.izn., 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 98/20, 144/20, 62/21- uskl. din. izn.,138/22 i 54/23- uskl. din. izn.) i iznosi:

 

 • RAT za podnošenje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova: 380,00 din. (tarif. br. 1.)

 

 • RAT za podnošenje zahteva za izdavanje rešenja kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova: 380,00 dinara (tarif. br. 1.) i RAT za izdavanje rešenje kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova (tarif. br. 165.):

          

1) za objekat kategorije A

550

2) za objekat kategorije B

4.470

3) za objekat kategorije V

6.700

4) za objekat kategorije G

6.700

     

 • RAT za potvrdu o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju izvođenja radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom (tarif. br. 171a):

 

1) za objekat kategorije A

1.130

2) za objekat kategorije B

5.580

3) za objekat kategorije V

6.700

4) za objekat kategorije G

6.700

 

 • RAT za potvrdu o prijemu izjave o završetku izrade temelja ili objekta u konstruktivnom smislu (tarif. br. 164.):

 

1) za objekat kategorije A

1.680

2) za objekat kategorije B

3.350

3) za objekat kategorije V

4.470

4) za objekat kategorije G

4.470

 

 • RAT za podnošenje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole: 380,00 din. (tarif. br. 1.) i RAT za izdavanje upotrebne dozvole (tarif. br. 170.):

          

1) za objekat kategorije A

2.230

2) za objekat kategorije B

11.180

3) za objekat kategorije V

22.350

4) za objekat kategorije G

22.350

 

 • RAT za zahtev za priključenje objekta na infrastrukturu: 380,00 dinara (tarif. br. 1.);

 

 • RAT za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara: 380,00 dinara (tarif. br. 1.);

 

 • RAT za podnošenje zahteva za izmenu izdatog rešenja i izdavanje rešenja o izmeni: plaća se taksa u istom iznosu kao za izdavanje rešenja koje se menja

 

Tekući račun za uplatu navedenih iznosa RAT je: 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 92-04977945, sa označenjem svrhe doznake: uplata RAT, primalac: Budžet RS

 

NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINjENIH PROCEDURA

 

Visina naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura propisana je članom 22 Odluke o naknadama za poslove registracije i druge poslove koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 131/2022) i iznosi:

 

- za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

- za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

- za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 3.000,00 dinara;

- za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 5.000,00 dinara;

- za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;

- za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;

- za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

- za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

- za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je: 840-29770845-52 model 97, poziv na broj dodeljuje APR, sa označenjem svrhe doznake: uplata naknade za CEOP, primalac: Agencija za privredne registre

 

NAKNADA TROŠKOVA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA

Visina naknade troškova organa grada Kragujevca za izdavanje lokacijskih uslova propisana je Odlukom o troškovima i naknadama za rad organa Grada, stručnih službi i posebnih službi organa Grada („Sl. list grada Kragujevca“, br. 26/11 i 39/22)

Tekući račun za uplatu naknade troškova organa grada Kragujevca je: 840-742341843-24 sa pozivom na broj 97 92-04977945, sa označenjem svrhe doznake: uplata naknade troškova organa grada Kragujevca, primalac: Budžet grada Kragujevca.