Kodeks ponašanja službenika i nameštenika

Pravni osnov za donošenje Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca sadržan je u odredbi člana 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava („Sl.glasnik RS“ broj 21/2016). 
Razlog za donošenje Kodeksa sadržan je u potrebi da se usvajanjem i primenom istog unapredi ostvarivanje i zaštita prava i sloboda stranaka, odnosno približi rad organa, službi i organizacija osnovanih od strane grada Kragujevca stvarnim potrebama građana.
Kodeksom se konkretizuju ustavne i zakonske norme koje utvrđuju demokratska načela i pravila rada službenika i  nameštenika, te se na taj način daje osnov za unapređenje rada organa, službi i organizacija i njihovih zaposlenih kada vrše poslove iz nadležnosti lokalne samouprave i poslove od značaja za ostvarivanje prava i sloboda građana.
Sa druge strane, sam Kodeks se upotrebljava tako što sami službenici i nameštenici imaju jasnu predstavu kako izgleda pravilan način rada sa strankama, a ujedno je izvor razumljivih saznanja za stranke o tome kakvo postupanje i ponašanje službenika i nameštenika u organima, službama i organizacijama imaju pravo da očekuju u stvarima koje se tiču njihovih prava, interesa i obaveza. Samim tim Kodeks predstavlja koristan instrument za ocenu zakonitosti i pravilnosti postupanja uprave i službenika i nameštenika koji u njoj rade.