Gradska poreska uprava

Sedište: ulica Branka Radiičevića broj 9
34000 Kragujevac
Kontakt: e – mail adresa: poresko@kg.org.rs 
telefon – centrala: +381 34 356 394

VD Načelnika Gradske poreske uprave – Danijela Čomagić Popović
Tel. +381 34 356-394 lokal 114
e-mail: dcomagic@kg.org.rs 

VD Zamenika Načelnika Gradske poreske uprave – Svetlana Vujnović
Tel. +381 34 356-394 lokal 114
e-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs 

 

Gradskoj poreskoj upravi obraćaju se neposredno, pisanim ili telefonskim putem zainteresovani građani, preduzetnici i pravna lica tražeći pomoć i informacije vezano za rešavanje pitanja koja su u njenoj nadležnosti. Gradska poreska uprava, u rokovima propisanim zakonom, rešava o pravima, obavezama i interesima građana u upravnom postupku, razmatra predstavke, peticije i predloge građana koje se odnose na rad Gradske uprave i u postupanju preduzima odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti i o tome obaveštava građane.

U Gradskoj poreskoj upravi, obavljaju se poslovi: 

 • utvrđivanja, kontrole i naplate poreza i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom, primenom odredaba zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija,
 • utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih komunalnih taksi, posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, boravišne takse, naknade za korišćenje javnih površina,
 • vođenja registra poreskih obveznika Grada na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika,
 • utvrđivanja poreza rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom,
 • obavljanja poreske kontrole radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze u skladu sa zakonom,
 • redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,
 • primene jedinstvenog informacionog sistema za poreze,
 • vođenja poreskog knjigovodstva i poreskog računovodstva u nadležnosti Uprave u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima,
 • pružanja stručne i pravne pomoći poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza,
 • dostavljanja, po službenoj dužnosti, Poreskoj upravi Ministarstva finansija dokaza o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna ta Poreska uprava Miistarstva finansija,
 • izdavanja uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
 • prikupljanja podataka koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti za potrebe analize dokumentacije u vezi sa nepokretnostima, uvida na licu mesta i procene tržišne vrednosti nepokretnosti u cilju sačinjavanja izveštaja o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti sa opisom nepokretnosti i metodologijom procene,
 • pripreme akata kojim se utvrđuje porez na imovinu,
 • izdavanja prekršajnog naloga, odnosno podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje nadležnom prekršajnom sudu u vezi sa porezima koje Uprava utvrđuje, naplaćuje i kontroliše u skladu sa zakonom i posebnim propisima,
 • procene tržišne vrednosti nepokretnosti, na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuje javna svojina, za potrebe postupaka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u svojini Grada, izuzev procene tržišnih vrednosti koje po zakonu ili posebnom propisu obalja drugi organ,
 • poreske kontrole, – koji se odnose na izradu i donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki Uprave u saradnji sa upravom nadležnom za poslove finansije i javnih nabavki,
 • učešća u sprovođenju postupaka nabavki,
 • interne finansijske kontrole i upravljanja u skladu sa propisima o budžetskom sistemu, – izrade procedura i uputstava iz nadležnosti Uprave, koje primenjuje ova Uprava u radu kao i uprave i stručne službe koje su u komunikaciji sa ovom upravom,
 • i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima. Zahtevi za Gradsku poresku upravu predaju se u prijemnoj kancelariji u ulici Branka Radičevića broj 9, u prizemlju.

 

 

U Gradskoj poreskoj upravi, kao posebne organizacione jedinice, obrazovani su Sekretarijat za poresku administraciju i Odeljenje za opšte poslove.

1. Sekretarijat za poresku administraciju
Sekretar Sekretarijata Danijela Drobnjak +381 34 356- 394 lokal 113
e-mail: ddrobnjak@kg.org.rs 


1.1. Odeljenje za utvrđivanje i evidenciju javnih prihoda
Kontakt: +381 34 356-394 lokal 113

 

Služba za utvrđivanje javnih prihoda
Šef Službe Vladimir Đekić +381 34 370-074
e-mail: vdjekic@kg.org.rs


Služba za evidenciju javnih prihoda
Šef Službe Nebojša Matić +381 34 356-394 lokal 121
e-mail: nebojsamatic@kg.org.rs


1.2. Odeljenje za poresku kontrolu
Načelnik Odeljenja Đorđe Paunović +381 34 356-394 lokal 107
e-mail: djordjepaun@kg.org.rs

Služba za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti
Šef Službe Olivera Nikolić +381 34 356-394 lokal 112
e-mail: onikolic@kg.org.rs


1.3. Odeljenje za poresko računovodstvo
Načelnik Odeljenja Zorica Milićević +381 34 356-394 lokal 115
e-mail: zmilicevic@kg.org.rs

 

1.4. Odeljenje za redovnu naplatu javnih prihoda
Načelnik Odeljenja Ivana Gobeljić +381 34 356-394 lokal 123
e-mail: ivanagob@kg.org.rs

Služba za redovnu naplatu javnih prihoda za pravna lica
Šef Službe Ana Savić +381 34 356-394 lokal 102
e-mail: asavic@kg.org.rs


1.5. Odeljenja za prinudnu naplatu javnih prihoda
Načelnik Odeljenja Milica Marinković +381 34 356-394 lokal 103
e-mail: milicamarinkovic@kg.org

 

2. Odeljenje za opšte poslove
Načelnik Odeljenja Vesna Stevanović +381 34 356-394 lokal 105
e-mail: vesnastevanovic@kg.org.rs

 

 

Dokumenta za preuzimanje