GU za komunalne poslove

Zorica Đorić, V.D. načelnika Gradske uprave
Trg slobode br.3, I sprat, kancelarija br. 111
34000 Kragujevac
E-mail: zdjoric@kg.org.rs 
Kontakt telefon:

Ivana Ćupić, zamenik V.D. načelnika Gradske uprave
Trg slobode br.3. IV sprat, kancelarija br. 405
34000 Kragujevac
E-mail: icupic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/306-185

 

U Gradskoj upravi za komunalne poslove, obavljaju se poslovi:

a) uređenja i obezbeđivanja obavljanja i razvoja komunalnih i drugih delatnosti koje obuhvataju:

 • snabdevanje vodom za piće – zahvatanje, prečišćavanje, prerada i isporuka vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača, obuhvatajući i merni instrument,
 • prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda – sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih, atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene, odnosno od priključka korisnika na uličnu kanalizacionu mrežu, tretman otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama od priključka korisnika na uličnu kanalizacionu mrežu, tretman otpadnih voda u postrojenju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom – centralizovana proizvodnja i distribucija u više objekata vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • upravljanje komunalnim otpadom – sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • preradu ili reciklažu komunalnog otpada – prerada komunalnog otpada u isti ili različit proizvod, uključujući razlaganje organskog biorazgradivog dela čvrstog otpada, spaljivanje otpada, proizvodnja toplotne i električne energije, odnosno korišćenje komunalnog otpada kao obnovljivog izvora energije, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • gradski i prigradski prevoz putnika – obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada unutar naseljenog mesta ili između dva naseljena mesta, autobusima kao i obezbeđivanje mesta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, prijema i otpreme putnika na stanicama i stajalištima, kao saobraćajnim objektima koji se koriste u javnom prevozu, javni prevoz putnika ekspres linijama, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • integrisani tarifni sistem organizacije javnog gradskog i prigradskog prevoza – definisanje i prijava gradskih i prigradskih linija, utvrđivanje redova vožnje i mesta autobuskih stajališta, organizacija naplate prevoza za pravna i fizička lica, nadzor nad obavljanjem delatnosti od strane prevoznika, isplata ugovorene naknade prevoznicima, razvoj i unapređenje mreže gradskog i prigradskog prevoza, sistema praćenja i naplate, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • uređenje i održavanje autobuskih stanica, autobuskih stajališta, kamionskih i autobuskih terminala kao i javnih skladišta – autobuske stanice sa linijskim i vanlinijskim terminalima (gradski, prigradski, međugradski i međunarodni terminali), održavanje, naplata i upravljanje gradskom autobuskom stanicom, održavanje i upravljanje autobuskim, kamionskim terminalima, kao i svim pratećim sadržajima na istim, održavanje i upravljanje javnim skladištima, sa svim pratećim sadržajima na njima, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • upravljanje grobljima i sahranjivanje – upravljanje i održavanje groblja; održavanje grobnog mesta i naplata naknade za održavanje grobnog mesta; obezbeđivanje, davanje u zakup i prodaja uređenih grobnih mesta; pokopavanje (sahranjivanje) i ekshumacija posmrtnih ostataka, kremiranje i ostavljanje pepela pokojnika; održavanje objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela, rozarijum, kolumbarijum, krematorijum); održavanje pasivnih grobalja i spomen-obeležja;
 • pogrebnu delatnost – preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti, odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba (stan, zdravstvena ustanova, instituti za sudsku medicinu i patologiju, ustanove socijalne zaštite i druga mesta) i prevoz do mesta određenog posebnim propisom (patologije, sudske medicine, groblja, krematorijuma, aerodroma, poslovnog prostora pogrebnog preduzeća u kom postoje propisani uslovi za smeštaj i čuvanje pokojnika), organizacija sahrane i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i pripremanje pokojnika za sahranjivanje,
 • upravljanje javnim parkiralištima – održavanje javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori); uređenje i upravljanje javnim garažama i zatvorenim parkiralištima; održavanje, uređenje i održavanje javnih podzemnih i nadzemnih garaža i posebnih (zatvorenih) parkirališta; organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja, usluga uklanjanja nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima propisanim zakonom, postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila, kao i uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, vršenje naplate ovih usluga, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • obezbeđivanje javnog osvetljenja – održavanje, adaptacija i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene, osvetljavanje zgrada, objekata, trgova i ulica, dekorativno osvetljavanje Grada, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • upravljanje pijacama – komunalno opremanje, organizacija i održavanje objekata na pijacama (pijačnog poslovnog prostora, uključujući i kioske i tezge na otvorenom prostoru), davanje u zakup tezgi na pijacama i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, centralizovano i na pojedinim odgovarajućim objektima, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina – izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja odnosno sanacija kolovoza asfaltom i saniranje trotoara behatonom, popravka ulegnuća, postavljanje ivičnjaka i slično i čuva i unapređuje upotrebna vrednost ulica, puteva, trgova, platoa i sl.,
 • postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije –obeležavanje kompletne horizontalne signalizacije na gradskim, prigradskim i lokalnim putevima, postavljanje i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije (semafori, saobraćajni znaci, odbojne ograde, zaštitne ograde, turističke signalizacije i sl.) postavljanje i održavanje potapajućih stubova, barikadnih objekata, rampi i slično, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • održavanje čistoće na površinama javne namene – čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, čišćenje leda i snega i slično, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na javnim površinama, kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta kao komunalnih objekata, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • održavanje i upravljanje arterijskim bunarima i vodovodnim linijama na seoskom području kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
  uređenja načina korišćenja i upravljanja izvorima, vodnim tokovima, javnim bunarima, česmama i fontanama,
  održavanje i upravljanje javnim plažama – uređenje priobalja, košenje trava, obeležavanje i nasipanje plaža, postavljanje objekata na plažama, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
  održavanje jezera,
 • održavanje, upravljanje i naplata javnih toaleta,
 • uređenje i održavanje javnih zelenih i drugih javnih površina – uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanacija zelenih površina, rekreativnih površina i drugih javnih površina, uređenje zelenih površina za rekreaciju na javnom građevinskom zemljištu; kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • održavanje zabavnih, akva parkova, sportskih parkova, sportskih terena, klizališta, dečjih parkova na javnom građevinskom zemljištu, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • postavljanje i održavanje urbanog parternog mobilijara, kao što su dečija igrališta, rekreacioni sportski tereni, teretane na otvorenom, zaštitne mreže i ograde na igralištima i terenima, klupa, obeležavanje prostora za šetnju i trenažu pasa i mačaka, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • dimničarske usluge – čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja, vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima, pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i merenje emisije dimnih gasova i utvrđivanje stepena korisnosti ložišnog uređaja, osim u slučajevima kada navedene poslove obavljaju pravna lica ili preduzetnici ovlašćeni u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i zakonom kojim je uređena oblast efikasnog korišćenja energije,
 • delatnost zoohigijene – hvatanje, prevoz, zbrinjavanje, smeštaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilište za životinje; kontrola i smanjenje populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka; lišavanje života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, neškodljivo uklanjanje i transport leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenje ili promet životinja do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost; sprovođenje mera za smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih mikroorganizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama,
 • postavljanje reklamnih panoa i reklamnih oznaka na površinama javne namene i otvorenom prostoru – postavljanje reklamnih panoa i drugih sličnih sredstava na površinama javne namene, postavljanje sredstava za reklamiranje na parcelama pravnih ili fizičkih lica, fasadama, krovovima ili drugim površinama radi reklamiranja za sopstvene potrebe ili u komercijalne svrhe, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • izdavanje odobrenja za obeležavanje ulica, trgova, zgrada i dr.,
 • izdavanje odobrenja za odražavanje manifestacija, snabdevanje, radove i dr.,
 • izdavanje odobrenja za privremeno korišćenje javnih površina – postavljanje privremenih objekata, kioska, letnjih bašti, pultova, objekata i sredstava za oglašavanje, reklamnih panoa i oznaka, plakatiranje,
 • objedinjenu obradu podataka i naplatu komunalnih usluga – izrada baze podataka korisnika komunalnih sistema, kao i štampanje, distribucija računa za naplatu i naplata komunalnih usluga i taksi koje su u sistemu objedinjene naplate, kao i druge poslove vezane za ovu delatnost,
 • druge komunalne delatnosti koje Grad odredi kao delatnosti od lokalnog interesa,
 • izdavanje vodnih akata,
 • izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina i vraćanje u prvobitno i tehnički ispravno stanje,
 • uređenje radnog vremena javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • utvrđivanja načina i uslova obavljanja taksi prevoza na teritoriji Grada,
 • kontrolu ispunjenosti uslova i izdavanja i produženja taksi isprava i vođenje evidenicije o izdatim taksi dozvolama,
 • uređenje i izdavanje odobrenja o izmeni režima saobraćaja,
  upravljanje i razvoj sistema saobraćaja, režima i tehničkog regulisanja saobraćaja uključujući i odobravanje kretanja vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja,
 • organizaciju stacionarnog saobraćaja i odobravanja rezervacija parking mesta,
 • overu i registraciju reda vožnje u javnom prevzou putnika,
  nadzor nad obavljanjem poverenih komunalnih poslova u oblasti cena i tarifnih sistema,
 • pripremanje akata koji se odnose na utvrđivanje kriterijuma za kategorizaciju puteva i ulica,
 • poslovi u vezi sa planiranjem i razvojem energetike na teritoriji Grada;

 

b) vršenje osnivačkih prava nad preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad kroz:

 • pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na osnivačka akta ili izmene i dopune osnivačkih akata i akata o davanju saglasnosti na statute, izmene i dopune statuta javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad i vršenja kontrole i nadzora nad izvršenjem donetih akata,
 • praćenje pripreme i davanje smernica pri izradi strateških dokumenata, programa poslovanja, ostalih programa, planskih dokumenata i drugih akata javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • pripremu predloga akata o davanju saglasnosti nadležnog organa Grada na strateška dokumenta, godišnje i višegodišnje programe poslovanja, ostale programe, planska dokumenta i druga akta, kao i izmene donetih akata,
 • pripremu predloga akata  o davanju saglasnosti nadležnog organa Grada na nivo cena usluga javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti odnosno na pokriće gubitka po završnom računu javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • pripremu akata za realizaciju prenosa budžetskih sredstava – subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • vršenje nadzora nad radom javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad, izvršenjem odnosno praćenjem primene usvojenih i donetih akata,
 • učešće u izradi godišnjih izveštaja i izveštaja i informacija vezanih za poslovanje javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • vršenje analize uslova poslovanja i analize izveštaja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad, kao i predlaganje mera za unapređenje rada,
 • praćenje učešća Grada u osnovnom kapitalu javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač;
 • kontrolu obračuna zarada zaposlenih u javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač Grad,
 • praćenje popisa nepokretnosti koje se nalaze u poslovnim knjigama javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad,
 • praćenje kreditne zaduženosti javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • praćenje i kontrolu prihoda i rashoda javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • praćenje obaveza i potraživanja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik  Grad,
 • obradu i proveru usaglašenosti zahteva javnih preduzeća preduzeća i privrednih društava za prijem u radni odnos i dodatno radno angažovanje radnika sa programima poslovanja preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • pripremu predloga akata kojima se daje saglasnost na prijem u radni odnos u javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad,
 • kontrolu međusobne usaglašenosti kolektivnih ugovora koji se odnose na javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad i njihove usaglašenosti sa zakonom;

 

c) Obavlja i druge poslove u vezi sa poveravanjem poslova iz nadležnosti Grada pravnim licima koja nisu javna:

 • priprema predloge akata o davanju saglasnosti nadležnog organa Grada na ugovore o poveravanju i druga akta kojima se poverava obavljanje,
 • poveravanje komunalnih delatnosti i poslova u nadležnosti Grada pravnim licima koja nisu javna,
 • poslove vezane za dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja,
 • vrši nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz nadležnosti Grada i izvršenjem donetih akata u vezi sa poverenim poslovima pravnim licima koja nisu javna odnosno nad svim  poslovima vezanim za dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja,

 

d) inicira i vrši izradu akata radi vršenja kontinuirane kontrole i nadzora u cilju efikasnijeg rada javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad ili pravnih subjekata kojima je Grad poverio posao

 

 

 

U okviru Gradske uprave za komunalne poslove obrazovane su osnovne i unutrašnje organizacione jedinice:

1. Sekretarijat za komunalne delatnosti

Slobodan Stefanović, sekretar Sekretarijata
Nikole Pašića br.6, III sprat, kancelarija br. 400
34000 Kragujevac
e-mail: sstefanovic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/331-870

 

Odeljenja za praćenje programa komunalnog održavanja

Zoran Bogdanovski, načelnik Odeljenja
Nikole Pašića br.6, III sprat, kancelarija br. 400
34000 Kragujevac
e-mail: zoranb@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/331-870

 

Odeljenja za upravljanje javnim površinama i saobraćaj

Predrag Pantić, načelnik Odeljenja
Nikole Pašića br.6, III sprat, kancelarija br. 406
34000 Kragujevac
E-mail: ppantic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/304 490

 

Služba za saobraćaj

Radosav Vulović, šef Službe
Nikole Pašića br.6, III sprat, kancelarija br. 406
34000 Kragujevac
E-mail: rvulovic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/ 304 490

 

 

2. Sekretarijat za praćenje poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad

Marija Živković, sekretar Sekretarijata
Trg slobode br.3. II sprat, kancelarija br. 203a
34000 Kragujevac
E-mail: mlekovic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/306-126

 

Odeljenja za kontrolu i nadzor javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad

Jelena Ristić, načelnik Odeljenja
Trg slobode br.3. II sprat, kancelarija br. 203a
34000 Kragujevac
E-mail: jristic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/306-126

 

Odeljenja za opšte pravne poslove

Jelica Dedić, načelnik Odeljenja
Trg slobode br.3, IV sprat, kancelarija br. 405
34000 Kragujevac
E-mail: jdedic@kg.org.rs 
Kontakt telefon: 034/306-185

 

 

Dokumenta za preuzimanje