Rani javni uvid u elaborat za izradu PDR – a ,,Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu” - 28.07.2022.

Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 14.7.2022. godine zaključno sa 28.7.2022. godine. Elaborat će biti objavljen na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs. Uvid u izloženi elaborat može se ostvariti i u zgradi Grada Kragujevca, (V sprat).

 

 

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

RANI JAVNI UVID

u elaborat za izradu

Plana detaljne regulacije

”Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu”

 

Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 14.7.2022. godine zaključno sa 28.7.2022. godine. Elaborat će biti objavljen na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs. Uvid u izloženi elaborat može se ostvariti i u zgradi Grada Kragujevca, (V sprat). Neophodna objašnjenja i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Primedbe i sugestije na izloženi elaborat u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, Službi za prostorno planiranje, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 28.7.2022. godine.

Rani javni uvid u elaborat za izradu PDR – a ,,Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu” možete preuzeti: