OBAVEŠTENjE - “Becchis Osiride“ d.o.oREPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-207/18
Datum:18.07.2018.godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

O B A V E Š T A V A

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater “Becchis Osiride“ d.o.o. iz Kragujevca, sa sedištem u ulici Dragoslava Srejovića 89, obratio zahtevom ovoj Upravi  za izdavanje izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom (skladištenje i tretman neopasnog otpada) na delu katasterske parcele broj 1559/1 KO Kragujevac 1, Kragujevac. Izmena i dopuna dozvole za upravljanje otpadom odnosi se na promene količina tj. kapaciteta otpada koje su obuhvaćene izdatom dozvolom.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati, zaključno sa 01.08.2018. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs  dana 18.07.2018. godine.

SLUŽBENO LICE
Ivana Antonijević