OBAVEŠTENjE - “METAL UNIT“ D.O.O.REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-241/18
Datum:23.08.2018.godine
K R A G U J E V A C


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

O B A V E Š T A V A

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater “METAL UNIT“ D.O.O., ulica Skladišni centar broj 5, iz Kragujevca, obratio zahtevom ovoj Upravi za izdavanje izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom na katastarskoj parceli broj 1508 KO Kragujevac 1, ulica Skladišni centar broj 5, na teritoriji grada Kragujevca. Izmena i dopuna dozvole za upravljanje otpadom odnosi se na dodavanje indeksnih brojeva koji nisu obuhvaćeni izdatom dozvolom.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati, zaključno sa 06.09.2018. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 23.08.2018.godine.

SLUŽBENO LICE
Ivana Antonijević