OBAVEŠTENjE O IZMENI REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA "Metal unit" doo

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-241/18
Datum: 24.09.2018. godine
KRAGUJEVAC

OBAVEŠTENjE O IZMENI REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine,  obaveštava vas  da je na zahtev operatera "Metal unit" doo, iz Kragujevca, izdato rešenje o izmeni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u ulici Skladišni centar broj 5, na katastarskoj parceli broj 1508 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII-501-241/18 od 20.09.2018. godine, kojim se operateru - "Metal unit" doo, iz Kragujevca, izdaje rešenje o izmeni rešenja o izdavanju  integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09 i 88/10 i 14/16).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09 i 88/10 i 14/16).

Službeno lice
Ivana Antonijević