Obaveštenje o izdatoj dozvoli - "MM TRANSPORT 034 KRAGUJEVAC" DOO

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-302/18
Datum: 20.12.2018.godine
Kragujevac

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine,  obaveštava vas  da je na zahtev operatera "MM TRANSPORT 034 KRAGUJEVAC" DOO (ulica Partizanskih kurira 26) iz Kragujevca, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 1483 KO Kragujevac 1, ulica Kormanski put broj bb, na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII-501-302/18 od 14.12.2018. godine, kojim se operateru - "MM TRANSPORT 034 KRAGUJEVAC" DOO, izdaje rešenje o izdavanju  integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09 i 88/10 i 14/16).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09 i 88/10 i 14/16).

 

                                                                                                  Službeno lice


Dragana Novaković