"Jungić metali" d.o.o. podnet zahtev za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-117/19
Datum: 08.05.2019. godine
Kragujevac

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTAVA


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater "Jungić metali" doo, Beograd-Voždovac obratio zahtevom ovoj Upravi za izdavanje izmene i dopune dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji poslovne jedinice u ulici  Industrijskoj broj 7, na katastarskoj parceli broj 1541/1 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca. Izmena i dopuna dozvole za upravljanje otpadom odnosi se na dopunu dozvole u delu koji se odnosi na vrste otpada dodavanjem četiri indeksna broja koja nisu obuhvaćena postojaćom dozvolom, kao i delu koji se odnosi na uređaje i opremu koje operater koristi u redovnom radu.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br. 326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30 sati zaključno sa 23.05.2019. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 08.05.2019. godine.

                                                  ŠEF SLUŽBE
Mr Dragan Marinković