Doneto rešenje o izmeni dozvole - "Jungić metali" doo (skladištenje i tretman neopasnog otpada)

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine

Broj: XVIII-501-117/19

Datum: 06.06.2019. godine

KRAGUJEVAC

OBAVEŠTENjE O IZMENI REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine,  obaveštava vas  da je na zahtev operatera "Jungić metali" doo, Beograd-Voždovac, izdato rešenje o izmeni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji poslovne jedinice u ulici  Industrijskoj broj 7, na katastarskoj parceli broj 1541/1 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII-501-117/19 od 06.06.2019. godine, kojim se operateru - "Jungić metali" doo, Beograd-Voždovac, izdaje rešenje o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09 i 88/10 i 14/16).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09 i 88/10 i 14/16).

                                                                                                  Službeno lice
Dragana Novaković