Obaveštenje o donošenju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada "Dorado" d.o.o., Kragujevac

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-111/18
Datum: 17.06.2019. godine
KRAGUJEVAC

OBAVEŠTENjE O DONOŠENjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je izdato Rešenje o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na lokaciji na kp.br. 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak), na teritoriji grada Kragujevca.
U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII-501-111/18, kojim se operateru - "DORADO" d.o.o., Kragujevac izdaje Rešenje o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, radi ispravke greške. Razlog za izdavanje Rešenja o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada je što je nakon izdavanja Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, broj XVIII-501-111/18 od 08.06.2018. godine, od strane Službe za zaštitu životne sredine, utvrđeno da je došlo do pogrešnog navođenja vrste otpada koji operater skladišti i tretira.

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09 i 88/10 i 14/16).

Službeno lice
Dragana Mrkalj