"RCA CENTAR" Podnet zahtev za izmenu i dopunu dozvole za neopasan otpad

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam,

izgradnju i zaštitu životne sredine

Odeljenje za prostorno planiranje i

zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine

Broj: XVIII-501-226/19

Dana 27.06.2019. godine

Kragujevac

 

 

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

 

   O B A V E Š T A V A


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater "RCA CENTAR" iz Cerovca obratio zahtevom ovoj Upravi za izdavanje izmene i dopune dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji poslovne jedinice u Cerovcu, na katastarskim parcelama broj 1669/2, 1669/10, 1669/4, 1669/5 i 1670/2 KO Cerovac, na teritoriji grada Kragujevca. Izmena i dopuna dozvole za upravljanje otpadom odnosi se na dopunu dozvole u delu koji se odnosi na vrste otpada, dodavanjem indeksnih brojeva koja nisu obuhvaćeni postojaćom dozvolom, kapacitete postrojenja za upravljanje otpadom kao i delu koji se odnosi na uređaje i opremu koje operater koristi u redovnom radu.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br. 326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30 sati zaključno sa 11.07.2019. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs   dana 27.06.2019. godine.

 

 

                                                                                                  Službeno lice


                                                                                            Ivana Antonijević