Obaveštenje o izmeni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada "RCA CENTAR" Cerovac

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-226/19
Datum: 12.08.2019. godine
Kragujevac

Obaveštenje o izmeni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada


Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera Slobodan Obradović RP, Radnja za reciklažu materijala "RCA CENTAR" Cerovac, izdato rešenje o izmeni rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladižtenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Cerovcu, Kragujevac, na kp. br. 1669/2, 1669/10,1669/4, 1669/5 i 1670/2 KO Cerovac, na teritoriji grada Kragujevca.


U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII -501-226/19 od 31.07.2019. godine, kojim se operateru - Slobodan Obradović RP, Radnja za reciklažu materijala "RCA CENTAR" Cerovac, izdaje rešenje o izmeni integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09 i 88/10 i 14/16).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09 i 88/10 i 14/16).

Šef Službe
Mr Dragan Marinković