"Coper trade" doo Čačak-izdata dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine

Broj: XVIII-501-310/19

Datum: 17.09.2019. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

 

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine,  obaveštava vas  da je na zahtev operatera - privrednog društva za proizvodnju, promet i usluge "Coper trade" doo Čačak, ogranak u Kragujevcu, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji poslovne jedinice u ulici  Skladišni centar broj 2, na katastarskoj parceli broj 1515 KO Kragujevac 1 na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XVIII-501-310/19 od 16.09.2019. godine, kojim se operateru - "Coper trade" doo Čačak, izdaje rešenje o izdavanju  integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, kancelarija 326, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

 

                                                                                                  Službeno lice


Dragana Novaković