Obaveštenje Ministarstva o zahtevu za izdavanje dozvole ''REC-EE-O'' d.o.o.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-413/19
Datum:30.09.2019.godine
Kragujevac

Na osnovu člana 63. stav 5. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)  Služba za zaštitu životne sredine


OBAVEŠTAVA

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je Ministarstvu  zaštite životne sredine Republike Srbije, Privredno društvo ''REC-EE-O'' d.o.o., ulica Tome Buše br. 14, Beograd, Operater Privredno društvo za reciklažu električnog i elktronskog otpada ''REC-EE-O'' d.o.o. Beograd, ul. Tome Buše broj 14, dostavljen zahtev za dopunu dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada od elaktrične i elektronske opreme, na lokaciji operatera u Kragujevcu, Otkupni centar Kragujevac,  na kp. br. 1/7 KO Kragujevac, ulica Pirotehničkog bataljona broj 2.

Shodno članu 63. Zakona o upravljanju otpadom ''Službeni glasnik RS'', broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), to ministarstvo je prosledilo zahtev zajedno sa pratećom dokumentacijom nadležnom organu Gradske uprave grada Kragujevca, da isti razmotri i u zakonskom roku dostavi mišljenje sa obrazloženim predlogom za prihvatanje ili odbijanje zahteva za izdavanje predmetne dozvole.

Privredno društvo ''REC-EE-O'' d.o.o. Beograd, aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom obavlja na lokaciji u Kragujevcu, ulica Pirotehničkog bataljona broj 2, na kp. br. 1/7 KO Kragujevac.

Ovim putem se poziva javnost, zainteresovani organi i organizacije, da u roku od 15 dana od dana oglašavanja putem sredstava javnog informisanja ili interneta, dostave mišljenja, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.326, svakim radnim danom, u vremenu od 07,30  do 15,30  sati.

Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 01.10.2019. godine.

Službeno lice
Ivana Antonijević