Oduzimanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada "DORADO" d.o.o.

 


REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Broj:  XVIII-501-111/18

Datum: 10.01.2020. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O ODUZIMANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA


 

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam izgradnju i zaštitu životne sredine – Služba za zaštitu životne sredine donela je Rešenje broj XVIII-501-111/18 od 31.12.2019. godine, kojim se oduzima dozvola registarskog broja 047 izdata od strane Grada Kragujevac, Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam izgradnju i zaštitu životne sredine – Služba za zaštitu životne sredine pod brojem XVIII-501-111/18 od 08.06.2018. godine i 25.04.2019. godine, operateru postrojenja "DORADO" d.o.o., Kragujevac, na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak), na teritoriji grada Kragujevca, zato što ne ispunjava uslove propisane Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak).

Donetim rešenjem zabranjen je operateru "DORADO" d.o.o., Kragujevac, prijem otpada u postrojenju na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak), na teritoriji grada Kragujevca. Istim rešenjem utvrđena je obaveza o primeni mera zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku aktivnosti upravljanja otpadom u postrojenju, u skladu sa izdatom dozvolom, odnosno u skladu sa zakonom.

Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 67. stav 6.  Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

 

 

 NAČELNIK ODELjENjA


                                                                                     mr Dragan Marinković