"COPER TRADE" d.o.o. ogranak Kragujevac-zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada-hidrometarulgija obojenih metalaREPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za razvoj poljoprivrede

i zaštitu životne sredine

Broj: XXV-02-501-200/20

Datum: 09.09.2020. godine

K R A G U J E V A C

 

Na osnovu člana 63. stav 5. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)  Odeljenje za razvoj popljoprivrede i zaštitu životne sredine:

 

O B A V E Š T A V A


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je Ministarstvu  zaštite životne sredine Republike Srbije, Privredno društvo "COPER TRADE" d.o.o. Čačak, ul. Trnava bb, ogranak Kragujevac, dostavilo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada - otpadnih muljeva od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala – hidrometarulgija obojenih metala, na kp. br. 1515 KO Kragujevac 1 (Skladišni centar br. 2).

Shodno članu 63. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), to ministarstvo je prosledilo zahtev zajedno sa pratećom dokumentacijom nadležnom organu Gradske uprave grada Kragujevca, da isti razmotri i u zakonskom roku dostavi mišljenje sa obrazloženim predlogom za prihvatanje ili odbijanje zahteva za izdavanje predmetne dozvole.

Privredno društvo "COPER TRADE" d.o.o., Trnava bb, ogranak Kragujevac, aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom obavlja na lokaciji u Kragujevcu, na kp. br. 1515 KO Kragujevac 1 (Skladišni centar br. 2).

Ovim putem se poziva javnost, zainteresovani organi i organizacije, da u roku od 15 dana od dana oglašavanja putem sredstava javnog informisanja ili interneta, dostave mišljenja, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.326, svakim radnim danom, u vremenu od 9.00  do 12.00 sati.

Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 10.09.2019. godine.

Službeno lice


Dragana Mrkalj