JKP ''Šumadija''-doneto rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada 

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

Broj: XXV-02-501-201/20

Datum: 22.09.2020. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za društene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, obaveštava vas  da je na zahtev operatera - JKP ''Šumadija'' Kragujevac, ulica Industrijska br.12 izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXV-02-501-201/20 od 21.09.2020. godine, kojim se operateru - JKP ''Šumadija'' Kragujevac, izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, kancelarija 405A, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).