''Dorado'' doo -podnet zahtev za dozvolu za skladištenje neopasnog otpada, kp.br. 1510 KO Kragujevac 1 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

Broj: XXV-02-501-232/20

Datum: 12.11.2020. godine

K R A G U J E V A C

 

 

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

 

 

   O B A V E Š T A V A


 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater ''Dorado'' doo Kragujevac, Skladišni centar 9, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji koja se nalazi na kp.br. 1510 KO Kragujevac 1,  na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 8 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.405a, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 12.11.2020.godine.

 

 

                                 SLUŽBENO LICE


                                                                                     Ivana Antonijević