Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada Dorado

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima
Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti
Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine
Broj: XXV-02-501-232/20
Datum: 23.12.2020. godine
Kragujevac

Obaveštenje o izdavanju rešenja o
izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada


Gradska uprava za društene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera - ''Dorado'' doo Kragujevac, ulica Skladišni centar 9, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXV-02-501-232/20 od 22.12.2020. godine, kojim se operateru - ''Dorado'' doo Kragujevac, izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za upravljanje otpadom (skladištenje neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Kragujevca, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, kancelarija 405A, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević