“KEMEKO” doo Valjevo-doneto rešenje o trećoj izmeni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada 

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za razvoj  poljoprivrede i zaštitu životnu sredine sredine

Broj:  XXV-02-501-241/20

Datum: 30.12.2020.godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O TREĆOJ IZMENI REŠENjA O IZDAVANjU DOZVOLE ZA  SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine,  obaveštava vas  da je na zahtev operatera donet, izdato rešenje o trećoj izmeni rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u ulici Dragoslava Srejovića 89, na kp.br. 1559/8 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca.


U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXV-02-501-241/20 od 29.12.2020. godine, kojim se operateru - “KEMEKO” doo Valjevo, izdaje rešenje o izmeni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-autentično tumačenje).


Uvid u izdatu izmenu dozvole može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, kancelarija 405a, u vremenu od 9 do 12 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.


Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br.36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-autentično tumačenje).


 

Službeno lice


Dragana Novaković