Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada "036 Metali" DOO Kraljevo

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-88/21
Datum: 04.novembar.2021. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava vas da je na zahtev operatera - "Privredno društvo za trgovinu na veliko otpacima i ostacima, otkup sekundarnih sirovina "036 Metali" DOO Kraljevo, ulica Boška Toškovića broj 64 iz Kraljeva, radna jedinica u Kragujevcu, katastarska parcela broj 4703/1 KO Kragujevac 1, ulica Milice Milojković broj 1, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-88/21 od 04.novembra.2021. godine, kojim se operateru - "Privredno društvo za trgovinu na veliko otpacima i ostacima, otkup sekundarnih sirovina "036 Metali" DOO Kraljevo, ulica Boška Toškovića broj 64 iz Kraljeva, radna jedinica u Kragujevcu, katastarska parcela broj 4703/1 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca, izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za upravljanje otpadom (skladištenje neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, kancelarija broj 10, Ulica Nikole Pašića broj 6 u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević