Obaveštenje o donetom rešenju o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operater "DORADO" d.o.o.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV – 02-501-273/2021
Datum: 21.01.20222. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o donetom rešenju o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije - Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine - Odeljenje za zaštitu životne sredine donelo je Rešenje broj XXIV – 02-501-273/2021 od 11. januara 2022. godine, kojim se oduzima dozvola registarskog broja 047 izdata od strane Grada Kragujevac, Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam izgradnju i zaštitu životne sredine – Služba za zaštitu životne sredine pod brojem XVIII-501-111/18 od 08.06.2018. godine i 25.04.2019. godine, operateru postrojenja "DORADO" d.o.o., Kragujevac, na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak), na teritoriji grada Kragujevca, zato što ne ispunjava uslove propisane Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak).

Donetim rešenjem zabranjen je operateru "DORADO" d.o.o., Kragujevac, prijem otpada u postrojenju na lokaciji na katastarskoj parceli 3893 KO Kragujevac 1 (ul. Gajeva br. 31, Košutnjak), na teritoriji grada Kragujevca. Istim rešenjem utvrđena je obaveza o primeni mera zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku aktivnosti upravljanja otpadom u postrojenju, u skladu sa izdatom dozvolom, odnosno u skladu sa zakonom.

Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

NAČELNIK ODELjENjA
Dragan Marinković