OBAVEŠTENjE "KAPA STAR RECYCLING DOO" UMKA

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-60/22
Datum: 10.maj 2022. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTAVA


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "KAPA STAR RECYCLING DOO" UMKA sa poslovnim sedištem u Beogradu, ulica Trinaestog oktobra broj 1, 11260 Umka, opština Obrenovac, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada – RJ Kragujevac, Industrijska zona bb, na katastarskoj parceli broj 1506 KO Kragujevac 1, u Kragujevcu.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 5 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 10.maja 2022.godine.

SLUŽBENO LICE
Ivana Antonijević