Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada - "Kappa Star Recycling" doo

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-60/22
Datum: 27.maj 2022. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava vas da je na zahtev operatera - "Kappa Star Recycling" doo sa poslovnim sedištem u Beogradu, ulica Trinaestog oktobra broj 1, 11260 Umka, opština Obrenovac, na lokaciji postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada – RJ Kragujevac, Industrijska zona bb, na katastarskoj parceli broj 1506 KO Kragujevac 1, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-60/22 od 18.maja 2022. godine, kojim se operateru - "Kappa Star Recycling" doo sa poslovnim sedištem u Beogradu, ulica Trinaestog oktobra broj 1, 11260 Umka, opština Obrenovac, izdaje rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji radne jedinice u Kragujevcu, katastarska parcela broj 1506 KO Kragujevac 1, Indistrijska zona bb,na teritoriji grada Kragujevca, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, kancelarija broj 10, Ulica Nikole Pašića broj 6, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević