Obaveštenje o izdatoj integralnoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada – "MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD, OGRANAK IZGRADNjA KRAGUJEVAC"

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-18/22
Datum: 05. jul 2022. godine
KRAGUJEVAC

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera – "MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD OGRANAK IZGRADNJA KRAGUJEVAC", Save Kovačevića 58A, na lokaciji na katastarskoj parceli broj 40 KO Korman, (Korman bb) na teritoriji grada Kragujevca izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-18/22 od 30. juna 2022. godine, kojim se operateru - "MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD OGRANAK IZGRADNJA KRAGUJEVAC" izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6,kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ana Simonović