Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada na zahtev operatera – "Recycling 3K Kragujevac"

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-158/22
Datum: 13. jul 2022. godine
Kragujevac

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera – "Recycling 3K Kragujevac" iz Kragujevca, Kormanski put 27, 34203 Kragujevac, na lokaciji na katastarskoj parceli broj 14914/1 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-158/22 od 13. jula 2022. godine, kojim se operateru - "Recycling 3K Kragujevac" izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6,kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević