Obaveštenje "RESES CENTAR" doo Kragujevac

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-137/22
Datum: 20. jul 2022. godine
Kragujevac

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTAVA


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "RESES CENTAR" doo Kragujevac, sa poslovnim sedištem u Kragujevcu, ulica Ljube Vučkovića 2/L1, Kragujevac, podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada na lokaciji katastarskih parcela broj 1857/2 i 1857/3 KO Jovanovac, Kragujevac.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 8 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 20.jula 2022.godine.

SLUŽBENO LICE
Ivana Antonijević