Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada "RESES CENTAR" DOO Kragujevac

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,
poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-137/22
Datum: 22. avgust 2022. godine
K R A G U J E V A C

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera – "RESES CENTAR" DOO Kragujevac, ulica Jovanovački put bb, KO Jovanovac, na lokaciji katastarskih parcela broj 1857/2 i 1857/3 KO Jovanovac, na teritoriji grada Kragujevca izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-137/22 od 22. avgusta 2022. godine, kojim se operateru - "RESES CENTAR" DOO Kragujevac izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6,kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Ivana Antonijević